Hotararea Consiliului Local nr. 389 din 17-12-2014

PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE ,,ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA INTERJUDEŢEANĂ ALBA – HUNEDOARA”A SPAŢIULUI SITUAT ÎN STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.90, PE O PERIOADĂ DE 5 ANI

HOTĂRÂREA NR.389/2014
privind darea în folosinţă gratuită către ,,Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara”a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.90,
pe o perioadă de 5 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune darea în folosinţa gratuită către ,,Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara”, a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 19,20 mp., pe o perioadă de 5 ani ;
Luând în considerare solicitarea ,,Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara”,înregistrată sub nr.21239/2014, la Primăria Municipiului Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit.”c”, ale art. 45, alin. (3) şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă darea în folosinţă gratuită către ,,Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara” a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, proprietate publică a Municipiului Petroşani, în suprafaţă de 19,20 mp., pe o perioadă de 5 ani, in vederea desfasurarii activitatii.
Art.2.,Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara”, este scutită de la plata taxei pe clădire.
Art.3. Împuterniceşte Directorul executiv al SPADPP – dl. Vişan Daniel, să semneze contractul de comodat.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat,,,Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara” şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.
Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed