Hotararea Consiliului Local nr. 388 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A BOXELOR DIN HALA PIEŢEI CENTRALE PETROşANI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR şI A REGULAMENTULUI DE ÎNCHIRIERE

HOTĂRÂREA NR.388/2014
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a boxelor din Hala Pieţei Centrale Petroşani aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi a Regulamentului de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitaţie publică a boxelor din Hala Pieţei Centrale Petroşani,aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi a Regulamentului de închiriere;
Văzând rapoartele Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu dispoziţiile art.14 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare şi ale art.1777-1823 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.2 lit.,,c”, alin.5, lit.,,a”, art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a boxelor din Hala Pieţei Centrale Petroşani, proprietate publică a municipiului Petroşani, aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Art.2. Aprobă Regulamentul de închiriere prevăzut în Anexa care face parte integrantă din hotărâre.
Art.3. Durata închirierii este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.
Art.4. Preţul de pornire la licitaţie este de 450 lei/lună/boxă.
Art.5. Destinaţia boxelor va fi stabilită de Serviciul Public Administraţia Pieţelor, în funcţie de solicitările existente.
Art.6. Împuterniceşte şeful Serviciului Public Administraţia Pieţelor să constituie comisia de licitaţie, să organizeze licitaţia şi să semneze contractul de închiriere.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed