Hotararea Consiliului Local nr. 386 din 17-12-2014

PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI şI AL STATULUI DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC şI PRIVAT

HOTĂRÂREA NR. 386 / 2014
privind modificarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Petroşani, dl Florin Tiberiu Iacob–Ridzi prin care se propune modificarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petroşani;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „a” alin. 3, lit. „b” şi art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :

ART.1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, conform anexei nr.1 (organigrama) şi anexei nr. 2 (statul de funcţii), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

PETROŞANI,17.12.2014

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed