Hotararea Consiliului Local nr. 385 din 17-12-2014

PRIVIND ACORDAREA MEDALIEI ,,PRO URBE” UNOR CETĂŢENI AI MUNICIPIULUI PETROşANI PENTRU ACTIVITATEA şI CONTRIBUŢIA ÎN PLANUL SERVICIILOR SOCIALE şI CULTURAL

HOTĂRÂREA NR.385/2014
Privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” unor cetăţeni ai Municipiului Petroşani pentru activitatea şi contribuţia în planul serviciilor sociale şi cultural

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de d-nii consilieri locali: Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel, Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin şi Sipeţan Leodor Marcel, prin care se propune acordarea medaliei ,,Pro Urbe” unor cetăţeni ai Municipiului Petroşani pentru activitatea şi contribuţia în planul serviciilor sociale şi cultural;
Luând în considerare H.C.L. nr.184/2009 pentru modificarea H.C.L. nr.111/2002 privind înfiinţarea şi condiţiile acordării medaliei,,Pro Urbe” şi a Anexei la HCL nr.129/2002 privind aprobarea regulamentului referitor la procedura de acordare a medaliei ,,Pro Urbe” a municipiului Petroşani;
Văzând raportul Serviciului Relaţii publice, cultură, relaţii externe şi Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.36, alin.9 şi art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Aprobă acordarea medaliei ,,PRO URBE” pentru activitatea şi contribuţia în planul serviciilor sociale şi cultural:
D-nei ing. Presecan Florentina
Preotului Bulf Ion Gabriel
D-nei prof. Poenaru – Acs Eva
D-lui ing. Kelemen Alexandru
D-lui ing. Napa Constantin
D-nei prof. Udrea Steluţa Adina
D-nei prof. Muntean Lucica Dina
D-lui ing. Velica Ioan
Art.2. Primarul Municipiului Petroşani va înmâna distincţiile într-un cadru festiv.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe, persoanelor nominalizate şi se transmite Instituţiei Prefectului -judeţul Hunedoara.
Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed