Hotararea Consiliului Local nr. 382 din 17-12-2014

PRIVIND PROPUNEREA CALIFICATIVULUI DE EVALUARE A SECRETARULUI MUNICIPIULUI PETROşANI

HOTĂRÂREA NR. 382/2014
Privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului
Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune acordarea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.107, alin.2, lit.,,d’’ din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.9 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Propune acordarea calificativului ,,FOARTE BINE’’ secretarului Municipiului Petroşani.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Secretarului Municipiului Petroşani, d-lui jurist Adrian Negoe, Compartimentului resurse umane şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed