Hotararea Consiliului Local nr. 380 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNEI PARCELE DE TEREN IN SUPRAFATA DE 5 MP, SITUATA IN STR.INDEPENDENTEI

HOTĂRÂREA NR.380/2014
Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 5 mp, situata in str.Independentei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
Analizand Nota de fundamentare a Primarului municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 5mp, situata in str.Independentei ;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Biroului Cadastru Registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petrosani ;
In conformitate cu prevederile art.13, alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local nr.85/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Petrosani.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5) lit. b, art. 45, alin.(3) si art.123, alin.(1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.Aproba Studiul de oportunitate prezentat in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Aproba concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 5mp., situata in str.Independentei, notata in C.F.2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/b/2/2/b/2/34/2/4/86. Terenul apartine domeniului privat al municipiului Petrosani si este prezentat in planul de situatie ce constituie Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3.Cuantumul redeventei de la care va porni licitatia se va stabili in conformitate cu prevederile HCL 260/2013.
Art.4.Durata concesionarii va fi pana la 22.06.2025 incepind cu data semnarii contractului de concesiune cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor.
Art.5.Imputerniceste Primarul municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia de licitatie si sa semneze contractul de concesiune.
Art.6.Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petrosani, si se va transmite Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara.
Petrosani,17.12.2014
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed