Hotararea Consiliului Local nr. 379 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNEI PARCELE DE TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP SITUATA IN STR. DACIA

HOTĂRÂREA NR.379/2014
Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 500 mp situata in str. Dacia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;
Analizand Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 500 mp, situata in str. Dacia ;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Biroului Cadastru, Registru agricol din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Petrosani precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petrosani ;
In conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si ale Hotararii Consiliului Local nr. 85/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Petrosani;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5) lit. b, art. 45, alin.(3) si art.123, alin.(1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aproba Studiul de oportunitate prezentat in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Aproba concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 500 mp situata in str. Dacia , in scopul construirii unui spatiu de productie, conform planului de situatie prezentat in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Terenul apartine domeniului privat al municipiului Petrosani si este notat in CF. 62520 Petrosani, nr. Cadastral 62520.
Art.3. Cuantumul redeventei de la care va porni licitatia se va stabili in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 260/2013.
Art.4. Durata concesionarii este de 25 ani incepand cu data semnarii contractului de concesiune
Art.5. Imputerniceste Primarul Municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia de licitatie si sa semneze contractul de concesiune.
Art. 6. La data adoptarii prezentei, se revoca prevederile HCL. Nr. 30/2012.
Art.7. Prezenta hotarare se va comunica Primarului Municipiului Petrosani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, si se va transmite Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara.
Petrosani, 17.12.2014
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed