Hotararea Consiliului Local nr. 378 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ ALE PERSOANELOR BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL şI DE SERVICIILE CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL

HOTĂRÂREA NR. 378/2014
Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob- Ridzi, prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social;
Văzând raportul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.208/1997, privind cantinele de ajutor social şi ale Hotărârii Consiliului Local nr.193/2014 privind aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social;
În temeiul art.36, alin.1, alin.2, lit.,,b”, alin.9, art.45 alin.1, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei se abrogă prevederile HCL 374/2013.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Direcţiei de Asistenţă Socială şi se transmite Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed