Hotararea Consiliului Local nr. 377 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PENTRU VALORIFICAREA DEşEURILOR RECICLABILE REZULTATE DIN FLUXUL CELOR MUNICIPALE şI A PREŢURILOR DE PORNIRE LA LICITAŢIE

HOTĂRÂREA NR.377 /2014
privind aprobarea procedurii pentru valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale şi a preţurilor de pornire la licitaţie
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea procedurii pentru valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale şi a preţurilor de pornire la licitaţie;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.8, alin.3 lit.’’i’’ din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, ale H.G. nr.856 din 16 august 2002,privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
În temeiul art.36, alin.2 lit.,,c”, lit.,,d’’, alin.6 lit.’’a ’’ pct.14 şi art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă aplicarea procedurii de ,,licitaţie publică cu strigare”, pentru valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale.
Art.2. Aprobă preţul de pornire la licitaţie, astfel:
– plastic balotat incolor: 1,0 lei/kg
– plastic balotat colorat: 0,4 lei/kg
– hârtie, carton: 0,2 lei/kg
– sticlă: 0,03 lei/kg
– metal: 0,9 lei/kg
Art.3.La data adoptării prezentei se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.81/2011.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.
Petroşani,17.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed