Hotararea Consiliului Local nr. 376 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE şI TEREN PENTRU ASOCIAŢIILE ,,OXIGEN”, ,,AşEZĂMÂNTUL PROVIDENŢA DIVINĂ IULIAN MISIONARUL” şI ASOCIAŢIA SCHI TURISM MONTAN ,,PRO PARÂNG”

HOTĂRÂREA NR. 376 /2014
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru asociaţiile ,,Oxigen”, ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul” şi Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru asociaţiile ,,Oxigen”, ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul” şi Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng” ;
Luând în considerare solicitarea Asociaţiei ,,Oxigen”, înregistrată sub nr.79844/2014, a Asociaţiei ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul” înregistrată sub nr.17834/2014 şi a Asociaţiei Schi Turism Montan ,,Pro Parâng” înregistrată sub nr.19961/2014;
Văzând rapoartele Serviciului Constatare şi Impunere persoane fizice şi juridice şi Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu dispoziţiile art.250, pct.4 şi 19, precum şi ale art.285, alin.1, pct.,,c” din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal;
În temeiul prevederilor art.36, alin.9 şi art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Scutirea de la plata taxei pe clădire pentru Asociaţia ,,Oxigen” aferentă clădirii care face obiectul contractului de comodat nr.12157/21.06.2011, în sumă de 64.781 lei.
Art.2. Scutirea de la plata taxei pe clădire şi teren pentru Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul”, aferentă clădirii şi terenului care face obiectul contractului de comodat nr.1920/17.01.2013, în sumă de 48.837 lei.
Art.3.Scutirea de la plata taxei pe clădire pentru Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng”, aferentă spaţiului care face obiectul contractului de comodat nr.19019/05.10.2012, în sumă de 407 lei.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului Constatare şi Impunere persoane fizice şi juridice asociaţiilor ,,Oxigen”, ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul” şi Schi Turism Montan ,,Pro Parâng” şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed