Hotararea Consiliului Local nr. 375 din 17-12-2014

PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITĂŢI LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PERSOANE EFECTUAT CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL PETROșANI

HOTĂRÂREA NR. 375/2014
Privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în municipiul Petroșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere:
– Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi prin care se propune acordarea de facilităţi unor categorii de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în municipiul Petroșani;
– Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială, al Biroului juridic, legislaţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu:
– prevederile art.1, alin.4, lit. m, art. 17, alin.1, lit. i), o), alin.2 și art.42, alin.1 și 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.7 și art.23 din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările şi completările ulterioare ;
– prevederile art16 lit. b și art.23 din Legea nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu toate modificările şi completările ulterioare ;
– prevederile art.8 lit. b) din Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri ;
– prevederile art. 84 alin.1, art.105 alin.2, din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 5 alin.2 și 3 din H.G. nr.610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor;
– prevederile art.11 lit. g), 94 alin.2 lit. d) și art.112 din Legea Asistentei Sociale nr.292/2011;
– prevederile art.43 alin. 1 și 2 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
– prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
– prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Potrivit dispoziţiilor art.10, art. 36 alin.2, lit. b), lit. d), alin.4 lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 2, alin.9, art.45 alin.2 şi art. 115, alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun, în municipiul Petroșani, după cum urmează:
1.1 – Acordarea de abonamente lunare cu 20 de călătorii gratuite pe mijloacele de transport public local, următoarelor categorii de persoane:
a) pensionarii care au împlinit vârsta de 65 ani şi ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1000 lei/lună;
b) veteranii şi văduvele de război;
c) persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri prevăzute de Decretul – Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
e) persoanele cu handicap grav și accentuat transportabili;
f) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
g) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
h) însoțitorii adulților cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul DAS, care să ateste faptul că acesta prezintă asociat și tulburări de comportament și se pot deplasa doar în prezența unui însoțitor;
i) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
j) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
1.2. – Acordarea de abonamente lunare cu 30 de călătorii gratuite pe mijloacele de transport public local de persoane, Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru funcționarii care efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor de asistenţă socială .
1.2 – Aprobă gratuitate pe mijloacele de transport public local pentru elevii din zona Peştera Bolii, Triaj, Saşa, Livezeni, Maleia, str. Progresului, Funicularului, Poligonului (zona Bosnia) şi str. Tudor Vladimirescu, nr.16, bl.D3, în funcţie de numărul de zile în care se desfăşoară orele de curs.
1.3 – Aprobă gratuitate pe mijloacele de transport public local pentru nevăzători și persoana care însoțește pe nevăzător în timpul călătoriei.
Art.2 Aprobă Regulamentul privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Aprobă cererea/declarația pe propria răspundere de acordare a facilităților la transportul local conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 (1). Facilitățile aprobate se vor plăti operatorului de transport cu, care municipiul Petroșani a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane.
(2).Prețul unei călătorii se stabilește împreună cu operatorul de transport fiind aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Petroșani.
Art.5. Sumele necesare pentru tipărirea abonamentelor și a actelor administrative necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri, precum și pentru decontarea abonamentelor de călătorie se vor aloca din bugetul local şi sunt prevăzute la cap.68.02 ,,asigurări şi asistenţă socială”
Art.6. Revocă prevederile HCL 144/2002 şi HCL 172/2009 cu modificările și completările ulterioare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, operatorului de transport public local de persoane, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA ANEXA 1 LA H.C.L.NR375/2014
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI

REGULAMENT
privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în municipiul Petroșani

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament stabilește modalitatea de acordare și decontare a documentelor de călătorie pe mijloacele de transport public local de persoane, aparținând sau aflate în administrarea operatorului de transport, căruia i-a fost atribuit prin concesionare serviciul regulat de transport public local de călători în municipiul Petroșani, pentru categoriile de persoane care beneficiază de facilități conform prevederilor legale aprobate.
Art. 2. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
– Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu toate modificările şi completările ulterioare ;
– prevederile art.8 lit. b) din Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri ;
– Ordinul Ministerului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
– prevederile art. 5 alin.2 și 3 din H.G. nr.610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor;
– Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Asistentei Sociale nr.292/2011;
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
Art. 3 Abrevieri:
D.A.S. – Direcția de asistență socială
D.G.A.S.P.C. – Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
ANPH – Agenția națională pentru protecția persoanelor cu handicap

CAPITOLUL II. TIPURILE DE FACILITĂȚI ACORDATE

Art.4. Se acordă abonamente lunare cu 20 de călătorii gratuite, următoarelor categorii de beneficiari cu domiciliul sau reședința în municipiul Petroșani, după cum urmează:
a) pensionarii care au împlinit vârsta de 65 ani şi ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1000 lei/lună;
b) veteranii şi văduvele de război;
c) persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri prevăzute de Decretul – Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
e) persoanele cu handicap grav și accentuat transportabili;
f) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
g) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
h) însoțitorii adulților cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul DAS. Care să ateste faptul că acesta prezintă asociat și tulburări de comportament și se poate deplasa doar în prezența unui însoțitor;
i) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
j) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Art.5. Se acordă abonamente lunare cu 30 de călătorii gratuite, pe mijloacele de transport public local de persoane, Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru funcționarii care efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor de asistenţă socială.
Art.6. Aprobă suportarea integrală din bugetul local a costului abonamentelor lunare pe mijloacele de transport public local, pentru elevii din zona Peştera Bolii, Triaj, Saşa, Livezeni, Maleia, str. Progresului, Funicularului, Poligonului (zona Bosnia) şi str. Tudor Vladimirescu, nr.16, bl.D3, în funcţie de numărul de zile în care se desfăşoară orele de curs.
Art.7. Aprobă suportarea integrală din bugetul local a costului abonamentelor lunare pe mijloacele de transport public local, pentru nevăzători și persoana care însoțește pe nevăzător în timpul călătoriei.
Art.8. Nu beneficiază de abonamente lunare următoarele categorii de persoane cu handicap:
– persoanele cu handicap nedeplasabile cu mijloacele de transport în comun, aspect dovedit prin ancheta socială întocmită de inspectorii D.A.S.
– minorii cu handicap în vârstă de până la 5 ani care circulă gratuit pe mijloacele de transport conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

CAPITOLUL III. MODALITATEA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR

Art.9. (1). Beneficiarii prevăzuți la art.4 lit. e) – j) vor prezenta transportatorilor pe lângă abonamentele lunare aprobate, legitimația de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, reglementată prin Ordinul M.M.F.E.S.-ANPH nr.62/2007 eliberată de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara.
(2). Însoțitorii persoanelor cu handicap au obligația de a utiliza legitimația de călătorie emisă de D.G.A.S.P.C. Hunedoara și abonamentele lunare numai în prezența persoanelor cu handicap.
(3). Persoanele cu handicap, asistenții personali și asistenții personali profesioniști au obligația de a anunța în scris, în termen de 24 ore, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliul sau reședința, precum și alte situații de natură să ducă la încetarea/modificarea acordării.
Art.10. (1). Abonamentele lunare se vor tipări și distribuii de către Direcția de Asistență Socială, începând cu luna următoare depuneri cereri.
(2). Abonamentele lunare vor avea culori diferite în funcție de categoria de beneficiari.
(3). Abonamentele lunare acordate însoțitorilor vor conține mențiunea ,,însoțitor persoana cu handicap”.
(4). Modelul și culoarea abonamentelor lunare se va stabili prin Decizie a Directorului executiv al D.A.S.
(5). Abonamentele lunare utilizate (sau utilizate parțial) se vor returna compartimentului de specialitate al D.A.S., la data la care se va depune solicitarea de abonamente pentru luna următoare.
Art.11. În vederea eliberării abonamentelor lunare, persoanele care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri vor depune la biroul de specialitate din cadrul D.A.S. cererea/declarația pe propria răspundere de acordare a facilităților la transportul local conform modelului aprobat conform anexei 2 la hotărâre, însoțită de următoarele acte:
1. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.4 lit. a):
• Actul de identitate (xerocopie și original);
• Acte de venituri (cupoane de pensie aferente lunii anterioare pentru care se solicită eliberarea biletelor, precum și orice acte doveditoare a veniturilor suplimentare ale persoanei care solicită, în xerocopie și original);
2. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.4 lit. b):
• Actul de identitate (xerocopie și original);
• Legitimația de veteran de război/văduvă de război, vizată la zi ( în xerocopie și original);
3. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.4 lit. c):
• Actul de identitate (xerocopie și original);
• Hotărârea prin care au fost încadrați în una din categoriile prevăzute de Decretul – Lege 118/1990 ( xerocopie și original);
4. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.4 lit. d);
• Actul de identitate (xerocopie și original);
• Adeverință din care să rezulte că este beneficiar al venitului minim garantat;
5. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.4 lit. e) – j):
• Actul de identitate (xerocopie și original);
• Actul de identitate al reprezentantului legal acolo unde este cazul (xerocopie și original);
• Certificatul medical de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți și comisia pentru protecția copilului;
• Legitimația de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, eliberată de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
6. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.5:
• Abonamentul lunar se acordă în baza unui tabel întocmit de către conducerea DAS cu persoanele care vor efectuează anchete sociale, însoțit de xerocopii de pe actele de identitate;
1. În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.7:
• Act de identitate persoana nevăzătoare (xerocopie și original);
• Act de identitate persoana care însoțește persoana nevăzătoare (xerocopie și original);
• Certificat de încadrare în grad de handicap (act medical din care rezultă că persoana nevăzătoare nu se poate deplasa singură);
Art.12. (1). În vederea eliberării abonamentelor lunare de transport pentru categoria de beneficiari prevăzuți la art. 6, cererea va fi întocmită de către reprezentantul legal, fiind însoțită de următoarele acte:
• act de identitate reprezentant legal (xerocopie și original)
• certificat de naștere/ C.I. după caz elev (xerocopie)
• adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte că elevul frecventează unitatea de învățământ respectivă și nu are absențe în luna anterioară eliberării tichetelor de transport.
(2). În situația în care se constată că elevul a înregistrat absențe în luna în curs pentru care se solicită abonamentul, prețul plătit operatorului de transport se va diminua cu numărul zilelor în care elevul nu a frecventat orele de curs.
Art.13. Toți cei îndrituiți conform prezentei hotărâri nu pot beneficia de două facilități. În aceste cazuri se va imputa suma acordată.
Art. 14. Abonamentele lunare se vor distribui de către compartimentul de specialitate din cadrul D.A.S, pe baza documentelor prezentate, ținându-se o evidență distinctă pentru fiecare categorie de beneficiari.
Art. 15. (1). Abonamentele sunt valabile doar pentru luna pentru care au fost distribuite.
(2). Abonamentele lunare utilizate se vor returna compartimentului de specialitate al D.A.S. de către fiecare beneficiar la data la care va solicita abonamentul pentru luna următoare, dar nu mai mult de data de 20 a lunii în curs.
(3). În cazul în care beneficiarul nu returnează abonamentul după utilizare, acesta nu va mai beneficia de facilități pentru luna următoare.
Art. 16. Abonamentele utilizate vor fi numărate și verificate de către compartimentul de specialitate al D.A.S. urmând a se întocmi o situație centralizatoare, care va sta la baza emiterii facturii de către operatorul de transport.
Art. 17. Operatorul de transport va emite factura până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, urmând ca D.A.S. să achite factura în perioada 24- 31 a lunii.

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art.18.(1). Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și poate fi modificat ori de câte ori este necesar.
(2).Regulamentul va fi adus la cunoştinţa Direcției de Asistență Socială Petroșani, operatorului de transport public local, comunităţii prin mijloacele mass-media locală și prin afişare la sediul D.A.S..
Petroşani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA ANEXA 2 la H.C.L. Nr.375/2014
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL PETROŞANI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PETROŞANI
Nr………..

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun constând în abonamente lunare de călătorie

Subsemnatul (a),
A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI
Nume şi prenume __________________________________________________________________
C.N.P.__________________________ Act de identitate ______ Seria ________ Nr _____________
Eliberat de ________________________________ la data de ______________________.

A2. DOMICILIUL/REȘEDINȚA:

Strada ______________________________ Nr._____ Bloc ______ Scara ____ Etaj____ Ap. ____
Localitatea _____________________________ Judeţul ___________________________________

B1. REPREZENTANT LEGAL

Nume şi prenume ___________________________________________________________________
C.N.P.___________________________ Act de identitate ______ Seria ________ Nr ____________
Eliberat de ______________________________________ la data de ________________________.

B2. DOMICILIUL/REȘEDINȚA REPREZENTANTULUI LEGAL:

Strada _______________________________ Nr._____ Bloc ______ Scara ____ Etaj____ Ap. ____
Localitatea _____________________________ Judeţul ___________________________________

• În nume propriu • În numele persoanei îndreptăţite

C. Vă rog să-mi aprobați acordarea unor facilităţi la transportul public local, constând într-un abonament lunar în municipiul Petroşani, conform H.C.L. nr. _________________.
Menţionez că solicit biletul de călătorie gratuit în calitate de *__________________________________ şi că venitul net realizat în luna anterioară depunerii

cererii a fost de ___________________________ lei.

D. La prezenta cerere anexez în xerocopie următoarele documente ( se va bifa în căsuţa din dreptul documentului ataşat):
• acte de identitate ( B.I./C.I., certificate de naştere minori)
• acte de identitate ( ale reprezentanţilor legali, acolo unde este cazul )
• cupon pensie ( orice acte doveditoare a veniturilor suplimentare ale persoanei care solicită)
• legitimaţie de veteran de război/văduvă de război, vizată la zi
• hotărârea de încadrare în una din categoriile prevăzute de Decretul-Lege 118/1990
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de beneficiar al venitului minim garantat
• certificat medical de încadrare în grad de handicap
• act medical persoană nevăzătoare
• legitimaţia de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, eliberată de D.G.A.S.P.C. Hunedoara, vizată anual
• adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ, din care să rezulte că elevul frecventează cursurile şcolare şi nu are absenţe în luna anterioară eliberării tichetelor de transport

Declar că mă oblig să aduc la cunoştinţă Direcţiei de Asistenţă Petroşani orice modificare a veniturilor realizate precum şi a informaţiilor privitoare la domiciliu şi după caz la încadrarea în grad de handicap declarate, în termen de 24 de ore.
Cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
MĂ OBLIG SĂ RETURNEZ ABONAMENTUL LA SFÂRȘITUL FIECĂREI LUNI EMITENTULUI.

Data : Semnătura solicitantului,

* se va trece categoria socială care poate beneficia de bilete de călatorie gratuite, de ex. pensionar, persoană cu dizabilităţi, elev, beneficiar V.M.G..

Petroşani,17.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed