Hotararea Consiliului Local nr. 374 din 17-12-2014

PRIVIND SELECŢIONAREA ASOCIAŢIEI DE VOLUNTARIAT „CASA POLLICINO”, APROBAREA NIVELULUI SUBVENŢIEI CE URMEAZĂ A FI ACORDATĂ ACESTEIA PE ANUL 2015, PRECUM şI APROBAREA CONVENŢIEI PROVIZORII PENTRU ACORDAREA DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.374 /2014
privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2015, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petroşani, prin care se propune selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2015, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – D.A.S. Petroşani şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”;
Analizând raportul Direcției de Asistenţă Socială, raportul Biroului juridic legislaţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu:
– prevederile art. 1, alin. 3 şi art. 2, alin. 1 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridic, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
– prevederile art. 2, lit. b, art. 9, alin. 1 şi art. 12, alin. 2, Anexa 1 şi Anexa 3 din Hotărârea nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
– prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
– propunerea comisiei de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr.337/2012
În temeiul art. 36, alin.1, alin. 2 lit. d) şi alin. 4, lit. a), şi ale art. 45 alin 2, lit. a), din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobă selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino” pentru primirea subvenţiei pe anul 2015 de la bugetul local al municipiului Petroșani.
Art. 2 Aprobă acordarea în perioada 1ianuarie- 31decembrie 2015 a sumei de 142.800 lei, reprezentând subvenție de la bugetul local, Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino” situată în Petroșani str. N. Titulescu F.N. pentru unitățile de asistență socială menționate în tabelul anexă nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Convenţia Provizorie pentru acordarea de servicii de asistenţă socială încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – D.A.S. Petroşani şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Împuterniceşte Directorul Executiv al Direcției de Asistenţă Socială Petroşani să semneze Convenţia Provizorie pentru acordarea de servicii de asistenţă socială
Art. 5 Sumele necesare pentru onorarea obligaţiilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani – D.A.S. se vor aloca din bugetul local şi sunt prevăzute la cap.68.02 ,,asigurări și asistenţă socială”
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroșani, Direcției de Asistenţă Socială, Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 17.12. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA ANEXA 1 LA HCL. NR.374/2014
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI

Tabel
cu unitățile de asistență socială din cadrul asociației ,,Casa Pollicino”, pentru care se vor acorda subvenții de la bugetul local pe anul 2015, în conformitate cu Legea nr. 34/1998

Nr. crt. ASOCIAȚIA Unitatea de asistență socială pentru care se acordă subvenția Nr. beneficiari/unitate Suma/luna/beneficiar
(lei) Total sumă acordată/an
(lei)
1 Asociația de Voluntariat
,,Casa Pollicino” Centru de zi pentru copii cu dizabilități 20 175 42.000
2 Asociația de Voluntariat
,,Casa Pollicino” Centru de zi pentru copiii cu factor de risc de abandon familial/școlar. 48 175 100.800
3 Total suma acordată Asociației de Voluntariat
,,Casa Pollicino” 142.800

Petroşani, 17.12. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA ANEXA 2 LA HCL NR.374/2014
Consiliul Local al Municipiului Petroşani

CONVENŢIE PROVIZORIE
pentru acordarea de servicii de asistenţă socială
Nr. …./………..

În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
Consiliul Local al Municipiului Petroşani, – Direcția de Asistenţă Socială, cu sediul în Petroşani, telefon 0254/542027, cod fiscal 15556803, cont virament , RO79TREZ36824680259XXXXX deschis la Trezoreria Petroşani,
reprezentat de d-na Mraz Cristina în calitate de Director Executiv şi d-na Bogeanu Cristina în calitate de contabil,
şi
Asociaţia de Voluntariat „CASA POLLICINO”, cu sediul în Petroşani str. Nicolae Titulescu F.N., telefon 0254/541560, cod fiscal 17708525, cont virament RO24RZBR0000060013115234, deschis la Reifeisen Bank Filiala Petroşani, reprezentată de d-na Presecan Florentina în calitate de director executiv şi d-na Popescu Cornelia în calitate de contabil,
au convenit următoarele:
I. Obiectul convenţiei
1. Acordarea de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”, a serviciilor de asistenţă socială, în conformitate cu fişa tehnică, pentru un număr lunar de 68 persoane asistate.
2. Subvenţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani de la bugetul local a serviciilor de asistenţă socială acordate de Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”, situată în Petroșani str. N. Titulescu F.N. în cadrul căreia funcționează
 Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități – 20 beneficiari (175 lei/beneficiar/lună).
 Centrul de zi pentru copiii cu risc de abandon familial și/sau școlar – 48 beneficiari ( 175 lei/beneficiar/lună ).
în limita sumei de 142.800 lei pentru anul 2015.
3. Suma de 142.800 lei va fi utilizată după cum urmează:
 Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități (20 beneficiari) – suma de 42.000 lei
 Centrul de zi pentru copiii cu risc de abandon familial și/sau școlar (48 beneficiari) – suma de 100.800 lei
II. Durata convenţiei
1. Durata convenţiei provizorii este de la data de 1 ianuarie până la data încheierii convenţiei definitive, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aprobării bugetului local.
III. Obligaţiile Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”:
1. Acordarea serviciilor de asistenţă socială potrivit fişei tehnice;
2. Utilizarea subvenţiei în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenţia a fost aprobată;

3. Depunerea, până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară şi a cererii privind subvenţia pentru luna curentă la Consiliul Local al Municipiului Petroşani;
4. Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenţiei definitive, la Consiliul Local al Municipiului Petroşani a raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul pentru care a fost încheiată convenţia;
5. Menţionarea în documentele referitoare la activitatea de asistenţă socială a faptului că beneficiază de subvenţie de la bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
6. Comunicarea în termen de 30 de zile la Consiliul Local al Municipiului Petroşani, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informaţiile şi documentele care au stat la baza aprobării subvenţiei;
7. Asigurarea accesului la sediul Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, a persoanelor împuternicite de directorul D.A.S. să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi modul de utilizare a subvenţiei, precum şi punerea la dispoziţia acestora a documentelor solicitate;
8. Restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea convenţiei, a sumelor primite cu titlu de subvenţie şi rămase necheltuite până la 31 decembrie.
IV. Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Petroşani – D.A.S. Petroşani:
1. Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subvenţiei aprobate;
2. Acordarea de asistenţă de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”.
3. Verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistenţă sociale, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat în conformitate cu prezenta convenţie
V. Forţa majoră
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea forţei majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie în vederea încetării acesteia.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca nici o parte să poată pretinde daune-interese.
Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta convenţie.
În situaţia în care Consiliul Local al Municipiului Petroşani se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forţă majoră şi în această perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării subvenţiei, subvenţia se poate acorda şi retroactiv pe o perioadă care nu poate depăşi 3 luni calendaristice.
În cazul încetării forţei majore care a condus la imposibilitatea de plată, Consiliul Local al Municipiului Petroşani va notifica imediat Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, această situaţie.
În perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră, asociaţia sau fundaţia se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistenţă socială, subvenţia nu se acordă.

VI. Suspendarea convenţiei
Prezenta convenţie se suspendă în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la Cap. III, pct. 3 şi 7.

În acest caz, Consiliul Local al Municipiului Petroşani – D.A.S. Petroşani va notifica Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, că subvenţia pe luna respectivă nu se mai acordă.
VII. Încetarea convenţiei
Prezenta convenţie încetează:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi;
c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenţia nu a fost reziliată;
d) dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezenta convenţie, partea lezată va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral convenţia.
VIII. Modificarea convenţiei
Modificarea prezentei convenţii poate fi făcută prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
IX. Litigii
În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea acestuia în mod amiabil.
În cazul în care nu reuşesc soluţionarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
X. Dispoziţii finale
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare.

Petroşani, 17.12. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed