Hotararea Consiliului Local nr. 373 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2015

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA Nr.373/2014
Privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav pe anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Analizând Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petroşani, prin care se propune aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă,
Văzând raportul Direcției de asistenţă socială, raportul Biroului juridic legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 35, art. 39 alin.1, art.44 lit. a din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 6, alin. 2 din Normele metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin HG nr. 427/2001, modificată prin H.G. nr.463/2005 ;
Conform dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin.6 lit. a pct. 2, şi art. 45, alin. 1 din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă pentru anul 2015 un număr de 200 posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.
Art. 2 Contractul individual de muncă al asistenţilor personali, documentele privind executarea acestuia (modificare, suspendare, încetare) se încheie cu Primarul municipiului Petroşani.
Art.3 Documentele premergătoare angajării și gestionarea activității asistenților personali se face de către Direcția de asistenţă socială Petroșani.
Art.4 Salarizarea asistenților personali se face din bugetul local sumele fiind prevăzute la cap. 68.02 ,,asigurări și asistență socială”.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroșani, Direcției de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 17.12. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed