Hotararea Consiliului Local nr. 372 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT LA şI DE LA LOCUL DE MUNCĂ A PERSONALULUI DIDACTIC CARE NU DISPUNE DE LOCUINŢĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI PETROşANI, CHELTUIELI AFERENTE LUNILOR SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2014

HOTĂRAREA NR.372 /2014
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014;
Văzând rapoartele Biroului juridic, legislaţie şi Direcţiei Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu prevederile art.105, alin.2, lit.”f” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 şi 2 din Instrucţiunile Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit.”d” şi alin. (6), lit.”a”, pct.1 şi lit.”b” ale art. 45, alin. (2), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă decontarea sumei de 6.919 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Naţional,,Mihai Eminescu”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Art.2.Se aprobă decontarea sumei de 3.783 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Grădiniţa P.P.3 care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-octombrie 2014.
Art.3.Se aprobă decontarea sumei de 2.799 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Economic ,,Hermes”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Art.4.Se aprobă decontarea sumei de 7.796 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Art.5.Se aprobă decontarea sumei de 6.177 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Art.6.Se aprobă decontarea sumei de 3.267 lei reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca”Petroşani ,care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Art.7.Se aprobă decontarea sumei de 2.040 lei reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani ,care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Art.8. Sumele se vor aloca din bugetul local, cap. 65.02. – „Învăţământ”.
Art.9.Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, unităţilor de învăţământ nominalizate şi se va transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed