Hotararea Consiliului Local nr. 371 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 15.500 LEI PENTRU PREMIEREA UNOR SPORTIVI PRECUM şI A ANTRENORILOR LOR CARE AU OBŢINUT REZULTATE DEOSEBITE LA CONCURSURI NAŢIONALE şI INTERNAŢIONALE

HOTĂRÂREA NR.371/2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.500 lei pentru premierea unor sportivi precum şi a antrenorilor lor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune spre aprobare alocarea din bugetul local a sumei de 15.500 lei pentru premierea unor sportivi precum şi a antrenorilor lor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale;
Văzând rapoartele Direcţiei economice, Biroului juridic, legislaţie, Serviciului Relaţii publice, cultură, relaţii externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 2, lit.,,b’’ şi ,,d’’, alin.4, lit. ,,a’’, alin. 6, lit.,,a’’, pct. 6 şi art. 45, alin. 2, lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 15.500 lei pentru premierea unor sportivi precum şi a antrenorilor lor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale.
Art.2. Suma va fi alocată din bugetul local, cap. 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie’’.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură,Clubului Sportiv Şcolar Petroşani, Clubului Sportiv Municipal ,,Jiul” Petroşani,Clubului,,Pantera Neagră” Petroşani, Clubului Sportiv ,,Ştiinţa” Pertroşani şi se transmite Instituţiei Prefectului –judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed