Hotararea Consiliului Local nr. 370 din 17-12-2014

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 370 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. 370 / 2014

VALORILE IMPOZABILE
Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice

Nr. Felul clădirilor şi al altor Valoarea impozabilă(lei/m2)
Crt. construcţii impozabile
Cu instalaţii de apă, canalizare Fără instalaţii de apă,
electrice, încălzire(cond. cumulative) canaliz., electrice sau încalzire

1. Clădiri:

A)Clădire cu cadre de beton armat, cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic / sau chimic 935 555

B) Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale 254 159
nesupuse unui tratament termic şi/ sau chimic

C.) Clădire – anexe cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi / sau chimic 159 143

D) Clădire – anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă , din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi / sau chimic 95 63

E.) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
şi / sau la mansardă, utilizate ca locuinţă în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la litera A – D
75% din suma 75% din suma
care s-ar aplica care s-ar aplica
clădirii clădirii

F.) În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol şi / sau la mansardă, utilizate în
alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la litera A -D
50% din suma 50% din suma
care s-ar aplica care s-ar aplica
clădirii clădirii

Pentru determinarea valorilor impozabile în cadrul municipiului Petroşani, pe zone, se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă:

Zona din cadrul localităţii Coeficient de corecţie ( pentru rangul II)
A 2,40
B 2,30
C 2,20
D 2,10

Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie pozitivă menţionaţi mai sus vor fi diminuaţi cu 0,10.

Petrosani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed