Hotararea Consiliului Local nr. 370 din 17-12-2014

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.370/ 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. Nr.370/ 2014

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban

Suprafaţa Taxa
– lei –

a) până la 150 m2 inclusiv 6
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 7
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 9
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 12
e) între 751 şi 1000 m2 inclusiv 14
f) peste 1.000 m2 14+0.01lei/mp pentru
fiecare mp care
depaseste 1000 mp

2.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 8 lei/mp
spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile de suprafaţă
publice precum şi pentru amplasarea corpurilor ocupată de
şi a panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor. construcţie

3.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de
racorduri si bransamente la retelele publice de apa ,
canalizare , gaze, termice , energie elecrica , telefonie
televiziune prin cablu 13 lei pentru
fiecare racord
4. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism
de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de
catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judetean 15 lei

5. Taxa eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 9 lei

6. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 32 lei pentru fiecare mp sau fractiune
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, de mp
detinute de consiliile locale
7. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 57 lei

8. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a – între 0 mp. – 50 mp. – 200 lei
autorizatiei privind desfasurarea activitatii – între 50 mp – 100 mp – 700 lei
de alimentatie publica – peste 100 mp – 1100 lei

Petrosani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed