Hotararea Consiliului Local nr. 370 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR şI TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL PETROşANI PENTRU ANUL 2015

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.370/2014
Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Analizând Expunerea de motive întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2015;
Văzând rapoartele întocmite de Serviciul Impozite si Taxe şi Biroul Juridic Legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal , ale H.G. nr. 1309 / 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi şi H.G. nr. 44 / 2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal;
În temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. b, alin.4 lit. c şi ale art.45, alin.(2), lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Impozitele şi taxele locale stabilite în conformitate cu prevederile legale, prin prezenta hotărâre constituie integral venituri proprii la bugetul local al municipiului Petroşani, pentru anul fiscal 2015.
Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre sunt datorate de persoanele fizice şi juridice, prevăzute în titlul IX din Codul Fiscal, precum şi în normele metodologice de aplicare, în calitatea lor de contribuabil, între limitele şi în condiţiile legii.

A Impozitul pe clădiri

Art.3. Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, situate pe teritoriul administrativ teritorial al municipiului Petroşani, indiferent de destinaţia acesteia, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.
Art.4. Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată a clădirii, valoare determinată conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, aplicându-se coeficientul de corecţie în funcţie de rangul localităţii prevăzut de legislaţia în vigoare şi de încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localităţilor.
Valoarea impozabilă a clădirii determinată pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează :
• cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 01.01 a anului fiscal de referinţă;
• cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv la data de 01.01 a anului fiscal de referinţă;
• în cazul unei clădiri utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 m2, valoarea impozabilă a acesteia determinată se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 de m2 sau fracţiune din aceştia.
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.
Art.5. Contribuabilii persoane fizice, care deţin în proprietate mai multe clădiri datorează impozitul pe clădiri majorat potrivit art.252 , alin 1, din Codul fiscal, determinat în funcţie de ordinea în care clădirile au fost dobândite, potrivit documentelor care atestă calitatea de proprietar, precizate în O.U.G. nr.59 /2010. Nu intră sub incidenţa acestui articol persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri prin succesiune legală.
Art.6. Contribuabilii persoane juridice datorează impozitul pe clădiri calculat prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, valoare înregistrată în actele contabile ale contribuabilului.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte între :

a) 15 % pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii
3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii
5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Cota impozitului pe clădiri stabilită prin prezenta hotărâre se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1,5%.
Impozitul pe clădiri pentru contribuabilii persoane juridice este datorat atât pentru clădirile aflate în funcţiune, în rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării.
Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, dacă clădirea afost reevaluată în ultimii 3 ani. Pentru clădirile nereevaluate, se aplică cotele prevăzute la alin. 3 din prezentul articol.

Sunt exceptate de la prevederile aliniatului de mai sus structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a Primăriei Petroşani, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Art.7. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în doua rate egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(1)Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a impozitului / taxei pe clădiri datorat pentru întreg anul în curs, contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de o bonificaţie de 10%.
(2)Impozitul anual calculat de până la 50 de lei inclusiv se va achita de către contribuabil integral până la data de 31 martie inclusiv.
(3)Nu se datorează impozit pentru clădirile prezentate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Pensionarii, ale căror venituri pe membru de familie se situează sub salariul minim brut pe ţară, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri. Scutirea se va aplica numai pentru locuinţa de domiciliu și numai dacă contribuabilul face dovada că locuiește efectiv în locuința de domiciliu.
Pentru a beneficia de scutire, persoanele îndreptăţite vor depune la Serviciul Impozite şi taxe o cerere însoţită de cuponul de pensie de pe luna precedentă și factură de utilități.
(5) De prevederile aliniatului (4) beneficiază şi donatorii de sânge care au avut 3 donări de sânge în anul 2014.

B. Impozitul/taxa pe teren

Art.8. Impozitul/taxa pe teren se datorează de toţi contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în raza administrativ teritorială a municipiului Petroşani.
Art.9. Impozitul pe teren este anual şi se stabileşte în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat în intravilanul localităţi, cu şi fără construcţii pe ranguri şi pe zone, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Impozitului pentru terenurile din extravilanul municipiului, înregistrate în registrul agricol, se calculează conform Anexei nr.4 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a Primăriei Petroşani concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare ori folosinţă, după caz şi se calculează la fel ca impozitul pe teren.
Art.12. Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a impozitului/taxei pe teren datorat pentru întregul an, contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de o bonificaţie de 10%. Impozitul/taxa se plăteşte anual în două rate egale până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(1)Impozitul anual pe teren datorat de persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv se va achita de către contribuabil integral până la data de 31 martie inclusiv.
(2)Nu se datorează impozit pentru terenurile prezentate în Anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Pensionarii, ale căror venituri pe membru de familie se situează sub salariul minim brut pe ţară şi au în proprietate cel mult 1 ha de teren, beneficiază de o reducere cu 50 % a impozitului pe teren.
Pentru a beneficia de scutire persoanele îndreptăţite vor depune la Serviciul Impozite şi taxe o cerere însoţită de cuponul de pensie de pe luna precedentă şi o adeverinţă eliberată de Biroul Cadastru şi agricol care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului.

C Impozitul asupra mijloacelor de transport

Art.13. Impozitul asupra mijloacelor de transport, cu tracţiune mecanică , se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora în condiţiile art.263 din Codul Fiscal, pentru fiecare 200 cm cubi sau fracţiune din aceasta, conform Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Impozitul pe mijloacele de transport electrice și hibrid va reprezenta 50 % din impozitul aferent mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică.

Art.14. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie, contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de o bonificaţie de 10%.
Impozitul asupra mijlocului de transport se plăteşte anual în două rate egale până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual asupra mijloacelor de transport datorat de persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv se va achita de către contribuabil integral până la data de 31 martie inclusiv.

Art. 15. Taxele pentru eliberarea avizelor, certificatelor şi autorizaţilor sunt prevăzute în Anexa nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16.
1)Pentru eliberarea / vizarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice se stabileşte o taxă de :
57 lei

Aceste taxe sunt anuale , se achită integral la data eliberării acestora indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. Menţiunea privind plata acestor taxe se face pe verso autorizaţiei.

2)Taxa pentru autorizaţii eliberate cu ocazia zilelor municipiului, mărţişor şi alte evenimente culturale organizate de Primăria Petroşani în locurile aprobate
57 lei

3)Pentru comerţ ambulant de presă, flori, precum şi alte produse comercializate în tonete şi corturi în zonele aprobate de Consiliul Local se stabileşte o taxă de :
5 lei / mp / zi
Art.17. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract datorează o taxă de 3%, aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate prevăzute în contract.
Taxa se plăteşte lunar, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 ale lunii următoare datorării taxei. Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului.
Art.18. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se stabileşte în lei / mp sau fractiune de mp, astfel :
a)În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică se stabileşte o taxă de :
32 lei / mp / an
b)În cazul oricărui alt baner, afişaj, sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate se stabileşte o taxă de :
23 lei /mp / an
Persoanele care datorează această taxă au obligaţia să depună o declaraţie anuală la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Art.19. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

D. Impozitul pe spectacole
Art.20. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în municipiul Petroşani are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Cota de impozit se determină după cum urmează:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% .
Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
Pentru manifestări artistice sau activităţi distractive care se desfăşoară într-o videotecă sau într-o discotecă se datorează impozit pe spectacole după cum urmează:
• În cazul videotecilor un impozit/ zi de manifestare artistică :
1 leu/mp
• În cazul discotecilor un impozit / zi de manifestare artistică 2 lei/mp
Impozitul se calculează pe baza suprafeţei incintei unde se desfăşoară spectacolul, pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă. Impozitul se ajustează cu coeficientul de corecţie 4 conform art.275 din Codul Fiscal.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei care a avut loc spectacolul.

E. Taxa hotelieră

Art.21. Pentru şederea în Municipiul Petroşani se instituie taxa hotelieră ce se datorează de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.
Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei procentuale de 1 % asupra tarifelor de cazare practicate de unităţile de cazare.
Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice care realizează cazarea odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate şi se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.
Pentru şederea în municipiul Petroşani taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoană care datorează această taxă, numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră se stabileşte de către autorităţile deliberative respective.
Pentru şederea în zona Parâng – Petroşani atestată că staţiune turistică prin Hotarârea Guvernului nr. 1205 / 2009, taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoană care datorează această taxă, indiferent de perioada reală de cazare.

F. Alte taxe locale

Art.22. Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie, care aparţin domeniului public sau privat se datorează o taxă de :
3 lei / zi / persoană
Copiii, studenţii şi militarii beneficiază de o reducere de 50%.
Art.23. Pentru depozitarea de materiale pe domeniul public sau privat al municipiului se stabileşte o taxă de :
13 lei / zi

Pentru parcarea ocazională a vehiculelor, taxa se stabileşte de :
1 leu / oră / vehicul

Pentru ocuparea domeniului public cu corturi şi mese cu ocazia unor manifestări organizate de Primărie :
25 lei / zi – pentru o masă
100 lei / zi – pentru un cort unde se comercializează
produse nealimentare
300 lei / zi – pentru un cort unde se comercializeză
produse de alimentaţie publică

Pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat cu parc de distracţii şi circ taxa este de :
0,5 lei / mp / zi

Pentru realizarea unor lucrări taxa se stabileşte :
15 lei / mp / zi

Art.24. Pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate în condiţiile legii, se stabileşte o taxă de :
16 lei / mp / zi
Plata acestei taxe nu îl exonerează pe contribuabil de plata redevenţei sau chiriei, după caz, precum şi de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.

Art.25. Pentru ocuparea terenurilor cu corturi pentru diferite evenimente de catre formatiuni politice , se stabileşte o taxă de :
0,5 lei / mp / zi

Art.26. Pentru utilizarea în scopul obţinerii de venit a unor categorii de echipamente se datorează următoarele taxe:
13 lei / zi

Această taxă se plăteşte corespunzător numărului de zile pentru care contribuabilul declară că utilizează echipamentul deţinut în scopul obţinerii unui venit. Contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale pentru declararea deţinerii unui astfel de echipament şi a perioadei în care acest echipament îl deserveşte pentru obţinerea unui venit. Taxa se achită la data depunerii declaraţiei fiscale. În cazul în care pentru echipamentul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, taxa se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare.

Art.27. Pentru folosirea sălilor de şedinţe se stabileşte o taxă după cum urmează:
• Pentru manifestări ocazionale la Sala de marmură:
30 lei / oră
• Pentru manifestări ocazionale la Sala de la etajul I:
15 lei / oră
Art. 28. Taxă Salvamont:
– 1,5 lei/persoană fizică care vizitează zona turistică

Art.29. Taxa P.S.I. datorată de către contribuabilii care au în proprietate clădiri :
– persoane fizice
3 lei/an
– persoane juridice
30 lei/an

Art.30. Alte taxe speciale

1. a)Taxa pentru tăierea pomilor la cerere, situaţi pe proprietăţi private :
500 lei
b) Taxa pentru constatarea în teren a oportunităţii tăierii pomului:
50 lei
2. Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcţiei :
50 lei
3. Taxă pentru eliberare note de parcelare a terenurilor
50 lei
4. Taxă pentru emitere adeverinţe intravilan
20 lei
5. Taxă pentru eliberarea anexei 24 ( succesiune )
20 lei
6. Taxă pentru eliberare adeverinţă pentru radiere ipotecă
10 lei
7. Taxă pentru căutare în arhivă
10 lei / act
8. Taxă eliberare aviz colectare deşeuri
100 lei
9. Taxă urgenţă eliberare acte în termen de 3 zile de la data depunerii
100 lei / act
10. Taxă completare autorizaţii de funcţionare
50 lei
11. Taxă pentru eliberare permis de intrare în bibliotecă
1 leu / utilizator
Art. 31. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice.

1. Eliberarea de către organele
administraţiei publice locale care
în exercitarea atribuţiilor lor, sunt
în drept să certifice anumite situaţii
de fapt, a certificatelor, adeverinţelor
şi a oricăror alte înscrisuri prin care se
atesta un fapt sau o situaţie 2 lei

2. Eliberarea certificatelor de proprietate
asupra animalelor pe cap de animal
– pentru animalele sub 2 ani 2 lei
– pentru animalele peste 2 ani 2 lei

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii
proprietăţii asupra animalelor pe cap
de animal, în bilete de proprietate
– pentru animalele sub 2 ani 2 lei
– pentru animalele peste 2 ani 5 lei

4. Înregistrarea, la cerere, în actele de
stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 lei

5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare
civilă a desfacerii căsătoriei 2 lei

6. Reconstituirea şi întocmirea
ulterioară la cerere, a actelor de
stare civilă 2 lei
7. Eliberarea altor certificate de
stare civilă în locul celor pierdute
sustrase sau deteriorate 2 lei

8.Transcrierea, la cerere, în registrele
de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine 2 lei

9. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea
actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor
în acestea, precum si pentru eliberarea
permiselor de vanatoare si de pescuit:
a). Eliberarea sau preschimbarea
cartilor de identitate pentru cetățenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor
de identitate pentru cetatenii straini si
pentru persoanele fara cetatenie, precum
si inscrierea mentiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a resedintei cetatenilor
romani 5 lei

b). Viza anuală a carnetelor
de identitate ale cetăţenilor străini şi
ale persoanelor fără cetăţenie 6 lei
10. Eliberarea sau viza anuală a permiselor
de vânătoare 3 lei
11. Eliberarea sau viza anuală a permiselor
de pescuit 2 lei

12. Taxă solicitare divorţ pe cale administrativă 500 lei
13. Taxă eliberare duplicat certificat de divorţ 30 lei
14. Taxă copii xerox 1 leu / pagină

15. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6
b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 28
2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 84

16. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg 145
2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414

17.Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 5
18.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere3) 15

Art.32 Începând cu 01.01.2015, se vor aplica amenzi pentru contravenţiile prevăzute in art. 294 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, după cum urmează :

1. Pentru persoane fizice :
a ) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute de legislaţie:
70 lei

b ) Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute de legislaţie, precum şi alte contravenţii prevăzute la art.294 alin.2 lit.c) şi d) din Legea 571 / 2003 :

279 lei

c) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole :

325 lei

2. Pentru persoane juridice :
a ) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute de legislaţie:

280 lei

b ) Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute de legislaţie, precum şi alte contravenţii prevăzute la art.294 alin.2 lit.c) şi d) din Legea 571 / 2003 :
1116 lei
c) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole :

1300 lei
Art.33. Taxa de salubrizare se va achita conform H.C.L. nr. 1 / 2009, H.C.L. nr. 30 / 2009 si H.C.L. nr. 32 / 2009. Se modifică art.13 al H.C.L. nr. 1 / 2009, stabilindu-se următoarele termene de plată pentru taxa de salubrizare:
– Pentru persoane fizice, termenul de plată este 31.12.2015, pentru debitele aferente anului 2015. Majorările de întârziere se vor calcula începând cu 01.01.2016 pentru debitele neachitate aferente anului 2015, conform legislaţiei în vigoare.
– Pentru persoane juridice, termenul de plată este trimestrial, până la sfârşitul fiecărui trimestru ( 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015 ). Majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii următoare terminării trimestrului, conform legislaţiei în vigoare.
Art.34.Prezenta hotărâre se va publica în monitorul oficial al judeţului şi se va afişa la sediul Primăriei Municipiului Petroşani şi în locurile publice din localităţile componente ale Petroşani, se va comunica tuturor serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, Primarului Municipiului Petroşani şi se va transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Art. 35. Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01.01.2015.
Petrosani, 17.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed