Hotararea Consiliului Local nr. 368 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII AL MUNICIPIULUI PETROSANI PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2014

HOTĂRÂREA NR. 368 /2014
Privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Vazând Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind executia Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2014;
Având în vedere raportul Directiei economice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 2, lit.,,b’’, alin.4, lit. ,,a’’, art. 45, alin. 2, lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Aprobă executia Bugetului local al municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2014, prezentat in Anexa nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Aprobă executia Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pentru trimestrul IV al anului 2014, prezentat in Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art. 3 –. Prezenta hotarâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, se aduce la cunostinta publica si se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed