Hotararea Consiliului Local nr. 367 din 17-12-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 AL MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR. 367 /2014
Privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, referatul nr. 21453/15.12.2014,intocmit de a Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat , referatul nr.2660/28.11.2014, intocmit de CEB « Sc Gimnaziala nr.7- Petrosani », precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani .
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 cu suma de 70.65 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli astfel incat totalul bugetului sa fie la venituri 113.216,85 mii lei si la cheltuieli 114.804,85 mii lei asa cum rezulta din anexa nr.1 la prezenta hotarare. Rectificarea bugetara se efectueaza astfel:
– In baza deciziei F-HD nr 502/05.12.2014 de rambursare a TVA, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in urma careia se rectifica bugetul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani. Astfel se majorareaza Sectiunea de functionare la capitolul de venituri 36.10.50 „Alte venituri” cu suma de 59.65 mii lei si concomitent Sectiunea de dezvoltare la capitolul de cheltuieli 70.10 Servicii de dezvoltare publica,subcapitolul 70.10.04 Servicii si dezvoltare publica, art/alin70/71.01.01 din Lista de investitii la Cap. A.Lucrari in continuare a obiectivului” Executie lucrari de constructii la obiectivul Dezvoltarea domeniului schiabil in zona turistica Parang” cu suma de 59.65 mii lei.Prin rectificarile efectuate in structura bugetului veniturilor proprii se majoreaza Sectiunea de dezvoltare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare ” cu suma de 59.65 mii lei si se diminueaza concomitent Sectiunea de functionare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” tot cu suma de 59.65 mii lei.
– In baza referatului nr.21453/15.12.2014, intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat se rectifica prin virari de credite bugetare atat la venituri cat si la cheltuieli si prin majorare atat la venituri cat si la cheltuieli in baza referatului nr.2660/28.11.2014, intocmit de CEB-Scoala Gimnaziala nr.7-Petrosani, dupa cum urmeaza :
La capitolul de venituri :
Majorare :
-cap.30.10.05 « Venituri din concesiuni si inchirieri » , cu suma de 150 mii lei
-cap.33.10.05 « Taxe si alte venituri in invatamant », cu suma de 11 mii lei
Total majorare 161 mii lei

Diminuare :
-cap.30.10.50 « Alte venituri din proprietate » ,cu suma de 150 mii lei
Total diminuare 150 mii lei

CHELTUIELI
Majorare :
CAP.65.10 « Invatamant »
Subcapitolul 65.10.03.02.08 « CEB-Scoala Gimnaziala nr.7-Petrosani »
-art/alin/20.01.03 »Incalzit,iluminat si forta motrica » 6 mii lei
-art/alin/20.30.30 »Alte cheltuieli cu bunuri si servicii » 5 mii lei
Total majorare capitol si subcapitol 11 mii lei

CAP.70.10 « Servicii de dezvoltare publica »
Subcapitolul 70.10.04 « Servicii de dezvoltare publica »
-art/alin/ 20.30.30 « Alte cheltuieli cu bunuri si servii » cu suma de 150 mii lei.
Total majorare capitol si subcapitol 150 mii lei

Diminuare :
CAP.70.10 « Servicii de dezvoltare publica »
Subcapitolul 70.10.04 « Servicii de dezvoltare publica »
-art/alin/ 51.01.01. « Transferuri catre institutii publice » cu suma de 150 mii lei.
Total diminuare capitol si subcapitol 150 mii lei

Art.2. Aproba « Lista de investitii rectificata a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare .
Art.3.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Directiei economice si Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.
Petroşani,17.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed