Hotararea Consiliului Local nr. 366 din 17-12-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.366/2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani ;
In baza adresei nr.80035/15.12.2014 intocmit de Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice si a referatului nr.21454/15.12.2014, intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin majorarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 524.54 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 67.634,82 mii lei la venituri si 73.234,82 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte din hotărâre.
Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza :
-La partea de venituri a bugetului local se efectueaza majorraea de venituri, conform referatului nr. 80035/15.12.2014 intocmit de Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice dupa cum urmeaza ;
Majorari :
– Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor – 10 mii lei
– Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice – 200 mii lei
– Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice-100 mii lei
– Impozit pe spectacole – 3 mii lei
– Alte impozite si taxe pe proprietate – 30 mii lei
– Venituri din concesiuni si inchirieri – 100 mii lei
– Venituri din prestari servicii – 2 mii lei
– Penalitati pt nedepunerea declaratiei- 1 mii lei
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare – 78.54 mii lei
-Venituri din vanzarea locuintelor – 34 mii lei
– Venituri din vanzarea unor bunuri– 44.54 mii lei

Total majorare venituri – 603.08 mii lei
Diminuari :
– Varsaminte din sectiunea de functionarea – -78.54 mii lei

Total diminuare venituri – 78.54 mii lei
CAPITOLUL 65.02 « Invatamant »
Subcapitolul 65.02.04.02 –INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR
Colegiul Economic Hermes
– art/alin 20.01.03 –Incalzit, iluminat si forta motrica + 10 mii lei
Total majorare capitol si subcapitol + 10,00 mii lei

– Referatului nr. 21.454/15.12.2014 intocmit de Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, prin care se propune :
CAPITOLUL 70.02 « Locuinte,servicii si dezvoltare publica »
Subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public”,art/alin 20.01.09 „Materiale si prestari servicii cu caracter functional” cu suma de 48 mii lei
Subcapitolul 70.02.50 «Alte cheltuieli cu locuinte,servicii si dezvoltare publica »
-art/alin 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si function cu suma de 40 mii lei.
– art/alin 20.14 Protectia muncii cu suma de 20 mii lei.
Total majorare subcapitol 60 mii lei
Total majorare capitol 108 mii lei.
CAPITOLUL 74.02 Protectia mediului
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 74.02.05.02 « Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor »
-se majoreaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 165 mii lei

Subcapitolul 74.02.05.01 «Salubritate »
-se majoreaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 112 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol = 277 mii lei

CAPITOLUL 84.02 Transporturi
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 84.02.03.03 « Strazi »
-se majoreaza art /alin20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 483 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol = 483 mii lei

CAPITOLUL 54.02« Alte servicii publice generale »,
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 54.02.05 « Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale »
-se diminueaza art /alin 50.04 « Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale » cu suma de 90 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol = 90 mii lei

CAPITOLUL 55.02 « TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI »
A.Sectiunea de functionare
-Se diminueaza art/alin 30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne cu suma de 20 mii lei.

Total diminuare capitol si subcapitol = 20 mii lei

CAPITOLUL 67.02« Cultura, receere si religie»,
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 67.02.03.30 « Alte servicii culturale »
-se diminueaza art /alin 20.30.30 « Alte cheltuieli cu bunuri si servicii » cu suma de 63.46 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol = 63.46 mii lei

CAPITOLUL 74.02 Protectia mediului
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 74.02.05.02 « Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor »
-Se diminueaza
-art/alin10.01.01 Salarii de baza 5 mii lei
-art/alin 10.01.06 Alte sporuri 1 mii lei
-art/alin 10.03.01 Contrib.asig.soc 2 mii lei
-art/alin 10.03.03 Contr.asig.soc sanatate 2 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol 10 mii lei

CAPITOLUL 80.02 Actiuni generale economice si de munca
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 80.02.01.06 « Prevenire si combatere inundatii si gheturi »
-se diminueaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 20 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol =20 mii lei

CAPITOLUL 81.02 Combustibili si energie
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 81.02.50 « Alte cheltuieli privind combustibili si energia »
-se diminueaza art /alin 40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de prêt si tarif cu suma de 150 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol =150 mii lei

Art.2.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed