Hotararea Consiliului Local nr. 365 din 11-12-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.365 /2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Văzând Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,
In baza deciziilor nr.23675/09.12.2014 si nr.23676/09.12.2014 a Sefului administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara şi a referatului nr.9/12/503 intocmit de Directia de Asistenta Sociala Petrosani ;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin majorarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 2.963 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 67.110,28 mii lei la venituri si 72.710,28 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte din hotărâre.
Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza : In baza deciziilor nr 23675/09.12.2014 si nr.23676/09.12.2014 a Sefului administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara se aloca suma de 2.963 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti,total din care,pentru :
– diminuarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,cu suma de 270 mii lei
– majorarea hotararilor judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile preuniversitare de stat cu suma de 2800 mii lei
– drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav cu suma de 433 mii lei
..Astfel se majoreaza :

VENITURI
Sectiunea de functionare

CAPITOLUL 11.02.02 « Sume defalcate din Tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor » cu suma de 2963 mii lei

CHELTUIELI
65.02 « INVATAMANT » cu suma de 2530 mii lei ,dupa cum urmeaza:

SUBCAPITOLUL 65.02.03.01 –INVATAMANT PRESCOLAR cu suma de 434.50 mii lei ;
SUBCAPITOLUL 65.02.03.02 –INVATAMANT PRIMAR cu suma de 254 mii lei ;
SUBCAPITOLUL 65.02.04.01 –INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR cu suma de 1170.50 mii lei ;
SUBCAPITOLUL 65.02.04.02 –INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR cu suma de 608 mii lei ;
SUBCAPITOLUL 65.02.04.03 –INVATAMANT PROFESIONAL cu suma de 41 mii lei ;
SUBCAPITOLUL 65.02.05 –INVATAMANT POSTLICEAL cu suma de 22 mii lei .
– art/alin 10.01.01 –salarii de baza + 2023,13 mii lei
– art/alin 10.01.06 – alte sporuri – 4.50 mii lei
– art/alin 10.01.11 – fond aferent platii cu ora – 7.50 mii lei
– art/alin 10.03.01 –contrib.asig.soc.de stat + 350.79 mii lei
– art/alin 10.03.02 – contrib.de asig.de somaj + 16.57 mii lei
– art/alin 10.03.03 – contrib.de asig.soc.sanatate + 119.69 mii lei
– art/alin 10.03.04 – contrib.asig.ptr.accidente munca + 13.69 mii lei
– art/alin 10.03.06 – contrib.ptr.conc. si indemnizatii + 18.13 mii lei
TOTAL 2530 MII LEI
De asemenea se majoreaza capitolul de cheltuieli :
68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
– art/alin 10.01.01 –salarii de baza + 130 mii lei
– art/alin 10.01.12 Indemnizatii paltite unor pers din afara unitatii + 82 mii lei
– art/alin 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar + 221.00 mii lei
TOTAL + 433,00 MII LEI
Art.2 .Prezenta hotărare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.
Petroşani,11.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed