Hotararea Consiliului Local nr. 364 din 9-12-2014

PRIVIND APROBAREA INCLUDERII TELESCAUNULUI TS 3 CA APORT AL MUNICIPIULUI PETROşANI LA ASOCIEREA CARE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI NR. 3998/2013

HOTĂRÂREA NR. 364/2014
Privind aprobarea includerii telescaunului TS 3 ca aport al municipiului Petroşani la asocierea care face obiectul contractului nr. 3998/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Tiberiu Florin Iacob – Ridzi, prin care se propune Consiliului Local aprobarea includerii telescaunului TS 3 ca aport al municipiului Petroşani la asocierea cu S.C.Kranz Eurocenter S.R.L., care face obiectul contractului nr. 3998/2013;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile capitolului IV , pct.4.1, lit.,,a” din contractul de asociere nr.3998/2013;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.,,b”, ,,c” şi ,,d”, alin.6, lit.,,a”, pct.11, alin.7 şi art.45, alin.2, lit.,,f” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă includerea telescaunului TS 3 ca aport al municipiului Petroşani la asocierea acestuia cu S.C.Kranz Eurocenter S.R.L., care face obiectul contractului de asociere nr. 3998/2013.
Art.2. Împuterniceşte pe dl. Director executiv Vişan Daniel Adinel, să semneze actul adiţional la contractul de asociere nr.3998/2013, în sensul celor prevăzute la articolul precedent.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani,Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, d-lui Director executiv Vişan Daniel Adinel, S.C.Kranz Eurocenter S.R.L. şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,09.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed