Hotararea Consiliului Local nr. 363 din 9-12-2014

PRIVIND APROBAREA PREŢURILOR PENTRU TRANSPORT PE CABLU ( VECHIUL TELESCAUN ) ZONA PARÂNG DIN MUNICIPIUL PETROşANI

HOTĂRÂREA NR.363/2014
privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun )
zona Parâng din Municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun ) – zona Parâng din Municipiul Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi al Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,
În conformitate cu dispoziţiile art.8, alin.3, lit.,,j” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art.16, alin.1, art.17, alin.1, lit.,,m” din Legea nr.92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
În temeiul art. 36 alin.1, alin. 2, lit.,,d”, alin. 9, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă preţurile pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun ) – zona Parâng din Municipiul Petroşani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei se abrogă prevederile HCL nr.79/2013 şi HCL nr.305/2013.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a domeniului Public şi Privat,S.C.Kranz Eurocenter S.R.L, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare în presă şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,09.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed