Hotararea Consiliului Local nr. 362 din 9-12-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.362 /2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,
In baza contractului nr. 9101/03.12.2014 incheiat cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara ;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin majorarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 895 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 64.147,28 mii lei la venituri si 69.747,28 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte din hotărâre.
Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza :
– In baza contractului nr. 9101/03.12.2014 incheiat cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara, din veniturile bugetului de stat catre autoritatile administratiei publice locale se aloca in anul 2014 bugetului local suma de 895 mii lei in vederea finantarii aparaturii medicale si echipamentelor in sanatate la Spitalul de Urgenta Petrosani.

VENITURI
Sectiunea de dezvoltare

CAPITOLUL 21.42.02.16.01. « Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor in sanatate » cu suma de 895 mii lei.

Total majorare venituri=895 mii lei.

In baza referatului nr.21.033/08.12.2014 intocmit de Directia economica, se aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin virari de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli conform art .49 alin.(4) si (7) din Legea 273/2006 a finantelor publice locale,astfel incat totalul bugetului sa ramana neschimbat conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare:

CHELTUIELI
CAPITOLUL 54.02« Alte servicii publice generale »,
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 54.02.05 « Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale »
-se diminueaza art /alin 50.04 « Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale » cu suma de 105 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol = 105 mii lei

Prin rectificarile efectuate in structura bugetului local se majoreaza Sectiunea de dezvoltare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare ” cu suma de 105 mii lei si se diminueaza concomitent Sectiunea de functionare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” tot cu suma de 105 mii lei.

CHELTUIELI
CAPITOLUL 66.02« Sanatate »,
Sectiunea de dezvoltare
Subcapitolul 66.02.06 « Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi »
-se majoreaza art /alin 51.02.28 « Transferuri din bugetele locale pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii » cu suma de 1000 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol = 1000 mii lei

Art.2 .Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petroşani şi Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,09.12. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed