Hotararea Consiliului Local nr. 361 din 27-11-2014

PRIVIND CUANTUMUL CHIRIEI RECALCULATE (LEI/MP) PENTRU LOCUINŢELE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATE ÎN MUNICIPIUL PETROşANI, STR.AVIATORILOR, BLOC 15A, APLICABILĂ TITULARILOR DE CONTRACTE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 35 ANI LA PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE

HOTĂRAREA NR.361/2014
privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Petroşani, str.Aviatorilor, bloc 15A, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Analizand Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Petroşani, bloc 15A, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere;
În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevedrilor Legii nr.152/1998;
Văzând rapoartele Biroului juridic, legislaţie, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Petroşani, str.Aviatorilor, bl.15A, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin publicare şi afişare şi se transmite Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI ANEXA LA H.C.L. NR.361/2014

Nr. Crt Unitatea locativă Aria desfăşurată construită a locuinţei (mp) Preţ/mp Adc Valoare de inventar actualizată (lei) Amortizare anuală (durata normată în ani dn=60) Cheltuieli de întreţinere RC lei/an Cheltuieli cu reparaţii capitale RK lei/an Cheltuieli administrative lei/an Profit net + impozit pe profit net lei/an Taxe şi impozite pe clădiri lei/an Chiria netă anuală lei/an Chiria lunară Chiria lunară/mp (lei)
0 1 2 3 4=3/60 ani 5 6 7 8 9 10=4+5+5+6+7+8+9 11=10/12 luni 12=11/1
1. Apartament 2 camere (2,4,6-16) 67,58 2181,14 147401,44 2456,69 0 0 0 0 0 2456,69 204,72 3,02
2. Garsonieră nr.5 48,44 2181,14 105654,42 1760,91 0 0 0 0 0 1760,91 146,74 3,02
3. Garsoniera nr.1 şi 3 47,90 2181,14 104476,61 1741,28 0 0 0 0 0 1741,28 145,11 3,02

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZA
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed