Hotararea Consiliului Local nr. 360 din 27-11-2014

PENTRU COMPLETAREA PREVEDERILOR HCL NR.2/2011 PRIVIND ADOPTAREA UNOR MĂSURI ÎN CEEA CE PRIVEşTE ACCESUL SPRE ZONA DE AGREMENT PARÂNG

HOTĂRÂREA NR.360/2014
Pentru completarea prevederilor HCL nr.2/2011 privind adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte accesul spre zona de agrement Parâng

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune completarea prevederilor HCL nr.2/2011 privind adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte accesul spre zona de agrement Parâng;
Văzând rapoartele Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Biroului juridic, legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, art.20 din Ordonanţa Guvernului României nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările ulterioare şi ale OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.9 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Completează prevederile art.4 al HCL nr.2/2011, privind adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte accesul spre zona de agrement Parâng, cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut:
,,Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:
a) cazarea turiştilor în locuinţe ai căror proprietari nu deţin autorizaţie de desfăşurare a unei activităţi economice, în mod independent (turism), emisă de Primăria municipiului Petroşani;
b) utilizarea pârtiilor din domeniul schiabil Parâng, de monitori/instructori de schi, fără autorizaţie emisă de Primăria municipiului Petroşani;
c) urcarea pe instalaţiile de transport persoane, pe cablu, prin alte locuri decât cele special amenajate în acest sens;
d) urcarea pe stâlpii instalaţiilor de transport pe cablu;
e) refuzul de a urma instrucţiunile agenţilor de peron, ce deservesc instalaţiile de transport pe cablu, sau a subofiţerilor jandarmi, privind modul de comportare în perimetrul peroanelor de îmbarcare/debarcare şi pe timpul transportului cu aceste instalaţii;
f) nerespectarea indicaţiilor date de către lucrătorii Jandarmeriei Montane şi ai Salvamontului, cu privire la interdicţia de acces a schiorilor pe pârtiile de schi sau porţiuni din acestea;
g) îndepărtarea de către persoane neautorizate a marcajelor, barierelor sau gardurilor ce delimitează pârtiile de schi ori restricţionează accesul către acestea;
h) distrugerea panourilor de informare turistică din Staţiunea Parâng şi de pe traseele adiacente;
i) distrugerea refugiilor alpine din Masivul Parâng;
j) parcarea/staţionarea autovehiculelor pe locurile speciale destinate Jandarmeriei, Salvamont, Ambulanţa;
k) folosirea ca şi combustibil pentru încălzirea cabanelor/pensiunilor, a cărbunelui;
l) refuzul unei persoane de a achita contravaloarea biletului/tichetului de transport pe cablu;
m) refuzul conducătorilor de autovehicule, de orice fel, de a opri la semnalele subofiţerilor jandarmi, în perimetrul domeniului schiabil Parâng;
n) abandonarea şi lăsarea autovehiculelor, remorcilor, containerelor, sau a oricăror utilaje pe domeniul public în perimetrul Rusu-Parângul Mic;
Contravenţiile se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 -1.500 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se va face conform art.4, alin.2 din HCL nr.2/2011.
Art.2. Restul articolelor rămân neschimbate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare şi afişare, se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului public „Salvamont”, Jandarmeriei Montane, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed