Hotararea Consiliului Local nr. 359 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE A COMPLEXULUI SPORTIV JIUL PETROşANI CĂTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL JIUL PETROşANI

HOTĂRÂREA NR.359 /2014
privind aprobarea dării în administrare a Complexului Sportiv Jiul Petroşani
către Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Având in vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea dării în administrare a Complexului Sportiv Jiul Petroşani către Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat şi Biroului Juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Luând în considerare prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.37/2014,privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Petroşani a secţiilor de fotbal şi atletism şi nr.101/2014 privind aprobarea schimbării denumirii Clubului Sportiv Municipal Petroşani în ,,Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani”;
În conformitate cu dispoziţiile art.25, alin.3 şi art.28, alin.2, lit.,,c” din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi art.867-870 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil;
In temeiul art.36, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.,,a”, art.45, alin.3 şi art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă darea în administrare a Complexului Sportiv Jiul Petroşani către Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Art. 2. Cheltuielile legate de utilităţi vor fi suportate din bugetul local, cap.67.02.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani,Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Economice. şi se transmite Instituţiei Prefectului Judeţul – Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed