Hotararea Consiliului Local nr. 358 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „ GRIJA, ATITUDINE SI RESPECT PENTRU ORASUL MEU”

HOTĂRÂREA NR. 358 /2014
privind aprobarea implementarii Proiectului „ Grija, atitudine si respect pentru orasul meu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de domnii consilieri locali:
Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel, Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin si Sipetan Leodor – Marcel, prin care se propune aprobarea implementarii Proiectului „ Grija, atitudine si respect pentru orasul meu”;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Serviciului Relatii Publice, Cultura, Relatii Externe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 36, alin.2 lit.’’c’’, alin. 9 si art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aproba implementarea Proiectului „Grija, atitudine si respect pentru orasul meu”, care va consta in desfasurarea urmatoarelor activitati:
– realizarea unei campanii de informare privind gija, atitudinea si respectul pentru orasul Petrosani, prin mass- media, intalniri cu cetatenii, actiuni in scoli si licee, actiuni voluntare de sprijin a persoanelor varstnice, de ecologizare, cu participarea tuturor categoriilor de varsta, prin implicarea in actiuni comune a organizatiilor non – profit, prin tiparirea de brosuri si pliante despre activitatile cetatenesti, realizari si dezamagiri civice, prin premierea modelelor de atitudine civica, etc…

Art.2. Constituirea unei comisii formata din reprezentanti ai serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, care prin natura activitatii lor pot fi implicate in acest proiect, precum si din reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Petrosani, care va realiza cadrul operational, va propune bugetul si agenda Proiectului „ Grija, atitudine si respect pentru orasul meu”.

Art.3. Se desemneaza din partea Consiliului Local al Municipiului Petrosani, ca membrii ai comisiei, domnii consilieri locali:

-Pascu Viorel
– Cornea Claudiu Lucian
-Rad Mihail Marius

Art.4 Imputerniceste Primarul Municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia formata din reprezentanti ai serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, implicate in realizarea proiectului.

Art. 5 Comisia va fi constituita pana in data de 30.12.2014, iar in perioada 01.01. 2015 – 27.02.2015, va realiza cadrul operational, agenda de lucru si va propune bugetul proiectului, care vor fi ulterior supuse aprobarii Consiliului Local.

Art. 6 Serviciul Relatii Publice, Cultura, Relatii Externe va gestiona informarea opiniei publice privind actiunile si activitatile stabilite de catre comisie in cadrul proiectului.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, Serviciului Relatii Publice, Cultura, Relatii Externe şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed