Hotararea Consiliului Local nr. 356 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1360 MP SITUAT ÎN STR. PISCULUI, NR. 10

HOTĂRÂREA NR.356 /2014

Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă
de 1360 mp situat în str. Piscului, nr. 10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI:

Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob Ridzi, prin care se propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1360 mp, situat în Petroşani, str. Piscului, nr. 10.
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, al Biroului cadastru şi registrul agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Petroşani,
Luând în considerare raportul de evaluare nr. 19776/17.11.2014 prin care s-a stabilit valoarea terenului,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art.45, alin.3 şi art. 123, alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1360 mp, situat în Petroşani, str. Piscului, nr. 10.
Terenul este proprietate privată a municipiului Petroşani, suprafaţa de 1360 mp fiind înscrisă în CF 63997 Petroşani, nr. cadastral 63997 şi este prezentat în planul de situaţie ce constituie Anexa nr. 1 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă preţul de vânzare de la care va porni licitaţia, stabilit de evaluator, în sumă de 17460 RON fără TVA, prin raportul nr. 19776/2014.
Art. 3. Împuterniceşte pe domnul Primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi să organizeze licitaţia şi să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, SPADPP şi se va transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed