Hotararea Consiliului Local nr. 355 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 868 MP SITUAT ÎN STR. GEN. VASILE MILEA, NR. 23

HOTĂRÂREA NR.355/2014
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă
de 868 mp situat în str. Gen. Vasile Milea, nr. 23

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI:

Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob Ridzi, prin care se propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 868 mp, situat în Petroşani, str. Gen. Vasile Milea, nr. 23.
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, al Biroului cadastru şi registrul agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Petroşani,
Luând în considerare raportul de evaluare nr. 19774/17.11.2014 prin care s-a stabilit valoarea terenului,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. B, art.45, alin.3 şi art. 123, alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 868 mp, situat în Petroşani, str. Gen. Vasile Milea, nr. 23.
Terenul este proprietate privată a municipiului Petroşani, suprafaţa de 868 mp fiind înscrisă în CF 64000 Petroşani, nr. cadastral 64000 şi este prezentat în planul de situaţie ce constituie Anexa nr. 1 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă preţul de vânzare de la care va porni licitaţia, stabilit de evaluator, în sumă de 7685 RON fără TVA, prin raportul nr. 19774/2014.
Art. 3. Împuterniceşte pe domnul Primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi să organizeze licitaţia şi să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, SPADPP şi se va transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed