Hotararea Consiliului Local nr. 354 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 34 MP. SITUAT ÎN STRADA AVIATORILOR, F.N.

HOTĂRÂREA NR.354 /2014
Privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 34 mp.
situat în strada Aviatorilor, f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmitã de Primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea vânzãrii terenului în suprafaţã de 34 mp.situat în strada Aviatorilor, f.n.;
Văzând rapoartele Biroului juridic, legislaţie şi Biroului cadastru, registru agricol,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petroşani;
Luând în considerare raportul de evaluare nr. 19772/17.11.2014, prin care s-a stabilit valoarea terenului;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.”c”, alin. 5, lit.”b”, art.45, alin.3 şi art. 123 alin. 3 si 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 34 mp, notat în CF 63659 Petroşani, nr. cadastral 63659, situat în strada Aviatorilor, f.n. fiind proprietate privată a municipiului Petroşani.
Art.2. Proprietarul construcţiilor îşi va exercita dreptul de preemţiune în ceea ce priveşte cumpărarea în termen de 15 zile de la primirea notificării.
Art.3. Suprafaţa de teren propusă spre vânzare este prezentată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Aprobă raportul de evaluare al terenului înregistrat la nr. 19772/2014 întocmit de expertul evaluator, prin care s-a stabilit valoarea terenului la 38,50 Euro/mp, fără TVA.
Art.5. Împuterniceşte pe domnul Primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, SPADPP, doamnei Brânzan Maria şi se transmite Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed