Hotararea Consiliului Local nr. 352 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNEI PARCELE DE TEREN IN SUPRAFATA DE 121 MP., SITUATA IN MASIVUL PARANG

HOTĂRÂREA NR.352/2014
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren
in suprafata de 121 mp., situata in Masivul Parang

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
Analizand Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren, in suprafata de 121 mp., in Masivul Parang, zona C, parcela C16;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Biroului Cadastru Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petrosani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani,
In conformitate cu prevederile art. 13, alin (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local nr. 85/2011, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Petrosani
În temeiul art. 36, alin (2), lit. c, alin. (5), lit. b, art. 45, alin. (3) si art. 123, alin. (1 ) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare.

HOTARASTE :

Art.1. Aproba studiul de oportunitate prezentat in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Aproba concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren, in suprafata de 121 mp., situata in Masivul Parang, teren notat in Cartea Funciara 63828, nr. topo 63828.
Terenul apartine domeniului privat al municipiului Petrosani si este prezentat in planul de situatie ce constituie Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cuantumul redeventei de la care va porni licitatia se va stabili in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 260/2013 .
Art.4. Durata concesionarii este pana la data de 10.08.2018, incepand cu data semnarii contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor
Art.5. Imputerniceste Primarul Municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia de licitatie si sa semneze contractul de concesiune.
Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petrosani si se va transmite Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara.
Petroşani,27.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed