Hotararea Consiliului Local nr. 351 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNEI PARCELE DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP , SITUATA ÎN STR. SATURN

HOTĂRÂREA NR.351/2014
Privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unei parcele de teren în
suprafaţă de 3 mp , situata în str. Saturn

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Analizand Nota de fundamentare a Primarului municipiului Petroşani dl. Florin Tiberiu Iacob -Ridzi, prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp , situata în str. Saturn – parcela nr.1 ;
Văzand rapoartele Biroului Juridic Legislaţie, Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Biroului Cadastru Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani ;
În conformitate cu prevederile art. 13 al.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărarii Consiliului Local nr.85/2011, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privată a municipiului Petroşani;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c şi alin. (5), lit. b , art. 45, alin. (3) şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
.
Art.1. Aprobă Studiul de oportunitate prezentat în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp, situata în Petroşani, str. Saturn -parcela nr.1, notata in C.F. 2960, Livezeni, nr.topo. 434/160/1/a/f/1/b/2/2 .
Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Petroşani şi este prezentat în planul de situaţie ce constituie Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.3. Cuantumul redevenţei de la care va porni licitaţia se va stabili în conformitate cu H.C.L. nr.260/2013 .
Art.4. Durata concesionării va fi pana la 29.01.2034, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin acordul părţilor .
Art.5. Împuterniceşte Primarul Municipiului Petroşani să constituie prin dispoziţie comisia de licitaţie şi să semneze contractul de concesiune .
Art.6.Prezenta hotărare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi se va transmite Instiţuţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed