Hotararea Consiliului Local nr. 350 din 27-11-2014

PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.197/2011

HOTĂRÂREA NR.350 /2014
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.197/2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi , prin care se propune revocarea HCL nr.197/2011, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a garsonierelor din fostul cămin al Liceului de Informatică din municipiul Petroşani;
Luând în considerare punctul de vedere al Direcţiei Generale Juridice a Ministerului Educaţiei Naţionale, înregistrat la nr.38466/20.08.2014;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36, alin.1, alin. 2, lit.,,c’’ , art.45, alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.197/2014, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a garsonierelor din fostul cămin al Liceului de Informatică din municipiul Petroşani.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed