Hotararea Consiliului Local nr. 349 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TELESKIULUI APARŢINÂND FUNDATIEI SFÂNTA MARIA VALEA JIULUI PE PERIOADA 1.12.2014-31.03.2015

HOTĂRÂREA NR.349 /2014
Privind aprobarea închirierii teleskiului aparţinând Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului pe perioada 1.12.2014-31.03.2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea închirierii teleskiului aparţinând Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului pe perioada 1.12.2014-31.03.2015;
Luând în considerare propunerea Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului, înregistrată la Primăria municipiului Petroşani sub nr.19474/12.11.2015;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile art.8, alin.2, lit.,,j” din Legea nr.51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.10, alin.2, lit.,,d” din Legea nr.92/2007, privind serviciile de transport public local şi ale art.20 din O.G. nr.58/1998, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”b” şi ,,c”, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă închirierea teleskiului aparţinând Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului,situat în masivul Parâng, de către municipiul Petroşani, prin S.P.A.D.P.P., pe perioada 1.12.2014-31.03.2015;
Art.2. Aprobă cuantumul chiriei care va fi plătită Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului,la valoarea de 2500 EUR/lună, la cursul BNR.
Art.3.Instalaţia de teleski va fi pusă la dispoziţia Asocierii, care face obiectul contractului nr.3998/2013.
Art.4.Împuterniceşte pe dl. director executiv Vişan Daniel Adinel să semneze contractul de închiriere.
Art.5.Aprobă preţul unui bilet la valoarea de 3 lei/cursă.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, d-lui director executiv Vişan Daniel Adinel, Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed