Hotararea Consiliului Local nr. 348 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII SPAŢIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 27,73 MP.SITUAT ÎN PETROşANI, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NR.90 CĂTRE PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL-ORGANIZAŢIA PETROşANI PE O PERIOADĂ DE 5 ANI

HOTĂRÂREA NR. 348 /2014
Privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp.situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90 către Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Petroşani
pe o perioadă de 5 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp. situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Petroşani, pe o perioadă de 5 ani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.334/2006, republicată, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale H.G.R. nr.310/2007, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a”, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp.situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, către Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Petroşani, pe o perioadă de 5 ani.
Art.2. Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în H.G.R. nr.310/2007.
Art.3.Împuterniceşte Directorul executiv al S.P.A.D.P.P. să semneze contractul de închiriere.
Art.4. La data adoptării prezentei se abrogă prevederile HCL nr.34/2013.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Partidului Democrat Liberal-Organizaţia Petroşani şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed