Hotararea Consiliului Local nr. 347 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.15133/2003, ÎNCHEIAT CU LIGA NAŢIONALĂ A EXPROPRIAŢILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA VALEA JIULUI

HOTĂRÂREA NR.347/2014
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15133/2003, încheiat cu Liga Naţională a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15133/2003, încheiat cu Liga Naţională a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului, cu 5 ani, pentru spaţiul situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 8,7 mp.;
Luând în considerare solicitarea Ligii Naţionale a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului, înregistrată sub nr.17612/2014 la Primăria municipiului Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În temeiul prevederilor art. 36,alin.(1), alin. (2), lit.”c”, art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.15133/2003, încheiat cu Liga Naţională a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului, cu 5 ani, pentru spaţiul proprietate privată a municipiului Petroşani, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 8,7 mp.
Art.2. Chiria va fi stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.260/2013.
Art.3. Împuterniceşte directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, să semneze actul adiţional la contractul de închiriere.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani,Ligii Naţionale a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se va transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed