Hotararea Consiliului Local nr. 346 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE COMODAT NR.15807/2009 ÎNCHEIAT CU FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A MUNCII, CU 5 ANI

HOTĂRÂREA NR.346/2014
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15807/2009
încheiat cu Federaţia Naţională a Muncii, cu 5 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15807/2009, încheiat cu Federaţia Naţională a Muncii, pentru spaţiul în suprafaţă de 12,24 mp., situat în str.Avram Iancu, nr.12;
Luând în considerare solicitarea Federaţiei Naţionale a Muncii-Filiala judeţului Hunedoara, înregistrată sub nr.18734/2014 la Primăria municipiului Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit.”c”, 45, alin. (3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr.15807/2009, încheiat cu Federaţia Naţională a Muncii, pentru spaţiul proprietate privată a Municipiului Petroşani în suprafaţă de 12,24 mp., situat în str.Avram Iancu, nr.12, cu 5 ani, în vederea desfăşurării activităţii.
Art.2. Împuterniceşte directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, să semneze actul adiţional la contractul de comodat.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Federaţiei Naţionale a Muncii, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se va transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed