Hotararea Consiliului Local nr. 345 din 27-11-2014

PENTRU APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR LOCUINŢE SOCIALE şI A UNOR LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV AL MUNICIPIULUI PETROşANI ADMINISTRAT DE SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC şI PRIVAT

HOTĂRÂREA NR.345/2014
pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, prin care se propune aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele ale art.22 din H.G. nr. 1275/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, completată prin H.G. nr. 1097/2008;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. „d ”,alin.(6), lit.,,a”, pct.17, alin. (9) şi art.45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se repartizează d-lui Macsim Dumitru, locuinţa din str.T.Vladimirescu, nr.16, Pavilion D3, sc.2, ap.28.
Art.2. Se repartizează d-lui Profir Bogdan, locuinţa din str.Saturn, bl.2, ap.11.
Art.3. Se repartizează d-lui Şardi Adrian Daniel, locuinţa din str.T.Vladimirescu, nr.16, Pavilion D3, sc.5, ap.3.
Art.4.Se repartizează d-nei Zilai Ana Maria, locuinţa din str.T.Vladimirescu, nr.16, Pavilion D3, sc.3, ap.24.
Art.5.Se repartizează d-nei Lazăr Corina Anamaria, locuinţa din str.T.Vladimirescu, nr.16, Pavilion D3, sc.5, ap.27.
Art.6.Se repartizează d-nei Mălinesc Ana Cornelia, locuinţa din str.Saturn, bl.2, ap.100.
Art.7. Nesemnarea contractelor de închiriere până la data de 15.12.2014, atrage pierderea repartiţiei şi excluderea de pe lista de priorităţi aprobată prin HCL 324/2014.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, se aduce la cunostintă publică şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed