Hotararea Consiliului Local nr. 344 din 27-11-2014

PRIVIND MODIFICAREA şI COMPLETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE ÎNTRE JUDEŢUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA şI MUNICIPIILE PETROşANI, VULCAN, LUPENI şI ORAşELE ANINOASA şI URICANI, PRIN CONSILIILE LOCALE RESPECTIVE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI DE DEZVOLTARE ZONALĂ LINIE VERDE DE TROLEIBUZ ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”

HOTĂRAREA NR.344/2014
privind modificarea şi completarea Acordului de Asociere
între Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara
şi municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni şi oraşele Aninoasa şi Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune modificarea şi completarea Acordului de Asociere între Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni şi oraşele Aninoasa şi Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 194/2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr. 284/2012, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa nr. 38/2012, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vulcan nr. 95/ 2012, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lupeni nr. 83/2012, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani nr. 76/ 2012;
Luând în considerare rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului Juridic, legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În temeiul art.14, art. 36, alin.2, lit.,,d’’, alin.6, lit.,,a’’, pct.14, alin.7 lit.”c” şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Acordul de Asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, Oraşul Aninoasa prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni şi Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală: Linie verde de troleibuz între Municipiul Petroşani – Oraşul Aninoasa – Municipiul Vulcan – Municipiul Lupeni – Oraşul Uricani, cu denumirea ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”, se modifică şi se completează potrivit Actului Adiţional nr. 1 prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Petroşani să semneze acordul de asociere precizat la art. 1 din prezenta.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Consiliului Judeţean Hunedoara, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, şi se va transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed