Hotararea Consiliului Local nr. 343 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL, A ORGANIGRAMEI şI A STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PETROşANI şI AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC şI PRIVAT

HOTARAREA NR.343/2014
privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Petroşani, dl Florin Tiberiu Iacob–Ridzi prin care se propune aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petroşani;
În conformitate cu prevederile art. 107, alin. 2, lit. „b” şi art.112, alin.1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. XVI alin.1 din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „a” alin. 3, lit. „b” şi art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :

ART.1 Aprobă numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, conform anexei nr.I/1 (organigrama) şi anexei nr.I/2 (statul de funcţii), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Aprobă numărul de personal organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, conform anexei nr.II/1 (organigrama) şi anexei nr. II/2 (statul de funcţii), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Biroului Juridic Legislaţie, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi PrivatAgenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

PETROŞANI, 27 . 11. 2014

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
IOAN RUS CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed