Hotararea Consiliului Local nr. 342 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,,BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC şCOLAR” CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC şI PRIVAT

HOTĂRÂREA NR. 342 /2014
privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiţii
,,Bazin de înot didactic şcolar” către Serviciul Public de Administrare
a Domeniului Public şi Privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Având in vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiţii ,,Bazin de înot didactic şcolar” către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, Direcţiei Tehnice şi Biroului Juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile art.25, alin.3 şi art.28, alin.2, lit.,,c” din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi art.867-870 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil;
In temeiul art.36, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.,,a”, art.45, alin.3 şi art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă darea în administrare a obiectivului de investiţii ,,Bazin de înot didactic şcolar” către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Art. 2. Administrarea se va realiza cu respectarea Regulamentului privind funcţionarea, intreţinerea si exploatarea imobilului „Bazin de înot didactic şcolar”, aprobat de către Consiliul Local.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani,Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Tehnice. şi se transmite Instituţiei Prefectului Judeţul – Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed