Hotararea Consiliului Local nr. 341 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE, INTRETINERE SI EXPLOATARE A IMOBILULUI: “BAZIN DE INOT DIDACTIC şCOLAR” SITUAT IN MUNICIPIUL PETROşANI, STR.OITUZ şI A TARIFELOR CE SE VOR APLICA ÎN DESFĂşURAREA ACTIVITĂŢII

HOTĂRÂREA NR.341 /2014
privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic şcolar” situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz şi a tarifelor ce se vor aplica în desfăşurarea activităţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic şcolar”, situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz si a tarifelor ce se vor aplica in desfasurarea activitatii;
Văzând rapoartele Direcţiei Tehnice, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, art.45 alin.2, lit.,,e” din Legea nr.215/2001 privind privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare, întreţinere şi exploatare a imobilului: “Bazin de înot didactic şcolar”, situat în Municipiul Petroşani, str. Oituz, prezentat în Anexa nr.1, care face parte din hotărâre.
Art. 2. Se aprobă tarifele ce se vor aplica în activitatea desfaşurată la imobilul: “Bazin de înot didactic şcolar” situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz, prezentate în Anexa nr.2, care face parte din hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei Tehnice, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Anexa 1 la HCL 341 /2014

REGULAMENT
privind funcţionarea, intreţinerea si exploatarea imobilului:
„Bazin de înot didactic şcolar”
situat în Municipiul Petroşani,str. Oituz, judetul Hunedoara

Cap.I. Noţiuni şi definiţii

Art.1. Imobilul „Bazin de Înot Didactic şcolar”: ansamblul alcătuit din teren, construcţii, instalaţii şi dotări aferente care intră în componenţa bazinului, situat administrativ în Municipiul Petroşani,str.Oituz, judetul Hunedoara.
Art.2. (1) Imobilul Bazin de Inot Didactic şcolar este proprietatea Municipiului Petroşani, iar titularul dreptului de administrare va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului Local.
(2) Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate în imobilul menţionat la art.1 aparţine administratorului.
Art.3. (1) Administratorul va răspunde de functionarea, întretinerea şi exploatarea imobilului si de toate activităţile ce se desfăşoară în interiorul imobilului, de programul cu iniţierile, de programul cu publicul, de buna desfăşurare a activităţilor. Va răspunde pentru persoanele care accesează bazinul, de eventualele daune produse de acestea şi va prelua in administrare, conform protocolului de predare-primire încheiat cu Primăria Municipiului Petroşani, toate facilitatile, dotările, precum şi alte bunuri necesare desfăşurării activităţii.
(2) Administratorul va respecta instrucţiunile de functionare, intretinere si exploatare puse la dispoziţie de către proprietar – MUNICIPIUL PETROŞANI.
(3) Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul imobilului este orice persoană fizică sau juridică căreia administratorul i-a acordat dreptul de acces şi utilizare în baza unui contract, abonament, legitimaţie, bilet, etc.
Art.4. Lucrări de întreţinere: lucrările care se execută periodic, de către titularul dreptului de administrare, în scopul menţinerii în stare normală de funcţionare a ansamblului de construcţii, instalaţii şi dotări aferente bazinului de înot.

CAPITOLUL II. Dispoziţii generale

Art.5. Prezentul Regulament,stabileşte raporturile dintre MUNICIPIUL PETROŞANI,prin administrator, şi beneficiarii activităţilor organizate în cadrul bazinului de înot cu privire la utilizarea acestuia, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţilor pentru care a fost realizat obiectivul.
Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplică părţilor contractuale şi colaboratorilor acestora, precum şi beneficiarilor activităţilor organizate în cadrul bazinului de înot.
Art.7. (1) Accesul în incinta bazinului de inot se va face pe baza următorului program:
– luni – duminică : între orele 09,00 – 21,00,

A. Bazin înot
1. Cursuri iniţiere şcolari.
Elevii care învaţă în unităţile şcolare preuniversitare din Municipiul Petroşani beneficiază de folosirea cu prioritate a bazinului de inot pe bază de programare si in intervalul orar 9,00 – 15,00 in fiecare zi de luni până vineri.
Cursurile se vor organiza în timpul anului şcolar zilnic de luni până vineri între orele 9,00 – 15,00.
Competiţiile între elevi se vor organiza tot în cadrul programului menţionat mai sus.
Consiliul local şi Primăria municipiului pot organiza competiţii sportive de înot care se pot desfăşura şi în afara programului de mai sus. Accesul publicului în timpul competiţiilor organizate de către Consiliul local şi Primăria Municipiului Petroşani se va face contra cost si va fi permis in limita locurilor disponibile.
După finalizarea cursurilor de iniţiere, în acelaşi interval orar, se vor organiza cursuri de perfecţionare.

2. Alti beneficiari:
(1) utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, conform programă, pentru urmatoarele categorii:
i) asociatiile sportive (sau alte forme de organizare juridică) care incheie contracte de inchiriere pentru culoare, cu mentiunea ca acestea pot desfasura in aceste ore activitati generatoare de venituri/cursuri de invatare a inotului;
ii) persoane fizice sau juridice care cumpara bilet sau abonament de intrare.
(2) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă vor utiliza bazinul de inot şi alte dotări conform programarilor afisate la intrare. Administratorul isi rezerva dreptul modificarii programelor, în funcţie de calendarul competiţional, cu avizul prealabil al proprietarului şi cu informarea prealabilă a publicului.
(3) Intrarea în bazin se face pe baza:
a) tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învăţământ, în cazul orelor de înot didactic;
b) documentelor mentionate in contractele incheiate intre administrator si persoanele juridice;
c) legitimatiilor sau tabelelor in cazul cluburilor/asociatiilor sportive care au contracte cu administratorul;
d) biletelor de intrare sau abonamentelor;
(4) Variantele de legitimaţii, bilete, abonamente şi contracte de închiriere care asigură accesul la baza sportivă sunt realizate de administrator, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani.
(5) Abonamentele se elibereaza pentru minimum 12 sedinte, efectuate obligatoriu intr-o perioada de 30 de zile de la data eliberării acestora, in intervalul orar 15,00 – 21,00 de luni până vineri in timpul anului şcolar şi 09,00 – 21,00 in weekend-uri şi în perioada vacantelor şcolare.
(6) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.
(7) Insotitorii beneficiarilor au acces numai în spaţiul de aşteptare si la grupul sanitar unisex, cu exceptia insotitorilor copiilor minori (cu vîrsta de până la 14 ani) carora le este permis accesul şi la vestiare.
(8) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare personalului de deservire si paza. Legitimatiile vor fi inapoiate in momentul predarii cheii dulapului din vestiar. Paza va fi asigurată de către administrator.
(9) Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate faţă de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil.
(10) Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv desfasurarii activitatii sportive, dusuri sau alte spatii marcate in acest sens.
(11) Beneficiarii sunt obligati sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa cu exceptia insotitorilor definiti la alin. 7).
(12) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazinului de inot.
(13) Este interzis accesul minorilor (cu vîrsta de până la 14 ani) neinsotiti sau nesupravegheati in bazin. După predarea abonamentelor sau legitimaţiilor la intrare, vor răspunde de copii însoţitorii, antrenorii sau instructorii.
(14) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă sunt obligaţi sa foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.
(15) Beneficiarii sunt obligati, in cazul in care la ora respectiva exista culoare rezervate, sa foloseasca numai culoarele de inot libere. Culoarele rezervate vor fi afişate la poartă pentru informarea beneficiarilor.
(16) Beneficiarii sunt obligati sa respecte sensul de inot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreapta a culoarului.
Art.8. (1) Administratorul va afişa Regulamentul de ordine interioară, obligatoriu pentru toţi beneficiarii, prezentat în Anexa la Regulament.
(2) Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai echipament adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în vigoare.
(3) Înaintea intrării în bazin, toţi beneficiarii sunt obligaţi să prezinte adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că sunt apţi pentru practicarea înotului, precum şi că nu suferă de derrmatite, dermatoze, plăgi deschise sau orice alte boli transmisibile.
Art.9. Administratorul este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de functionare cu minim 48 ore inainte de orice modificare a programului.
ART.10. Administratorul poate asigura contra cost organizarea si desfasurarea cursurilor de inot pentru copii si adulti.
ART.11. Administratorul poate asigura contra cost cu instructori si antrenori proprii cursuri de invatare sau de perfectionare a inotului. Pentru orele de înot didactic, grupurile de elevi vor fi însoţite de reprezentantul unităţii de învăţământ. Pentru asigurarea de personal in acest sens, administratorul va fi instiintat cu cel putin o săptămână înainte, astfel incat sa se poata mobiliza si organiza in acest sens.
Art.12. Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde de toate activitatile desfasurate in incinta bazinului de inot.
Art.13. Este interzis fumatul în incinta bazei, cu excepţia locurilor special amenajate.
Art.14. (1) Administratorul elibereaza legitimaţiile şi abonamentele, si poate încheia contracte de închiriere cu beneficiarii activităţilor derulate în bazin(antrenori/instructori autorizaţi).
(2) În repartizarea orelor si suprafetelor, prioritate absoluta are activitatea didactic-şcolară, asociatiile si cluburile care solicita, vor primi ore in functie de spatiul de timp ramas disponibil.
(3) Administratorul se obliga sa reprogameze in compensare orele neefectuate de beneficiarii activităţilor din cauza modificarilor de program.
Art.15 (1) Administratorul raspunde de realizarea la timp si in conditii de performanta a lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de Inot Didactic (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica).
(2) Administratorul se va ingriji de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel incat sa nu se incarce artificial costurile de operare.
(3) Administratorul verifica si urmareste corectitudinea facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare si raspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor facturi.
(4) In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita reparatii capitale, administratorul va informa imediat autoritatea administratiei publice locale in vederea luarii masurilor necesare.
(5) Interventiile de intretinere sau reparatii curente pe care administratorul este obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de Inot Didactic şcolar se vor face numai de catre personal specializat si autorizat, si cat este in garantie cu societatile care au efectuat montajul.
(6) Se interzice:
a) degradarea sau deteriorarea instalatiilor de utilitate publica (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si termica);
b) accesul si manevrarea instalatiilor din cladirea aferenta acestora de către persoane neautorizate;
c) accesul in zona de siguranta a punctului de masurare gaze naturale, precum si a punctului de masurare energie electrica din incinta Bazinului de Inot Didactic a persoanelor neautorizate.
Art.16. (1) Administratorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbustilor, florilor anuale, bienale, perene si a oricaror alte amenajari dendro – horticole.
(2) Administratorul va asigura toate resursele materiale si umane in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a amenajarilor dendro-horticole din incinta Bazinului de Inot Didactic şcolar.
Art.17. Se interzice:
a) distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbusti, flori, prin rupere, calcare, taiere, scoatere din radacini, etc.;
b) organizarea de corturi pe spatiile verzi din incinta Bazinului de Inot Didactic ;
c) organizarea focului deschis in afara locurilor special amenajate, precum si lăsarea nesupravegheata a acestuia;
d) accesul in incinta bazinului de inot a persoanelor insotite de caini;
e) furajarea si pasunatul animalelor pe spatiile verzi din incinta bazinului de inot;
f) cosirea fara autorizatie a gazonului din incinta bazinului de inot;
g) imprastierea oricaror substante chimice sau de alta natura care ar putea distruge sau deteriora solul si amenajarile dendro-horticole.
Art.18. (1) Autoritatea administratiei publice locale va asigura dotarea Bazinului de Inot Didactic şcolar cu un numar suficient de cosuri si pubele de gunoi.
(2) Administratorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de Inot Didactic şcolar, sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea conditiilor de igiena cerute de reglementarile legale in vigoare, prin intretinere si inlocuirea, atunci cand este necesar, a cosurilor si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curateniei cladirilor in care isi desfasoara activitatea, a locurilor de depozitare si de desfacere a marfurilor, a bazinului de inot, terenului de sport, locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi si aleilor pietonale, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar.
Art.19. In vederea asigurarii lucrarilor de colectare si transport al deseurilor stranse din incinta Bazinului de Inot Didactic şcolar, administratorul va incheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul acestui serviciu.
Art.20. (1) Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara orelor de acces a publicului in incinta bazinului.
(2) Aceste operaţiuni vor fi efectuate doar de catre operatori autorizaţi de Direcţia de Sănătate Publica Hunedoara.
(3) Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia se vor efectua conform normelor aprobate de către autoritatea administraţiei publice locale si prevederilor legale in materie.
(4) Produsele utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru profilaxia sanitar-umană şi de către Agenţia de Protecţie a Mediului.
(5) Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natura patrimoniului Bazinului de Inot Didactic şcolar.
(6) În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, patrimoniului Bazinului de Inot Didactic şcolar, acest fapt va fi menţionat pe bonul de lucru şi va fi comunicat în mod expres administratorului, precum si autoritatii administratiei publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viata, sănătatea oamenilor şi protejarea mediului înconjurător.
Art. 21. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea acestora in incinta Bazinului de Inot Didactic şcolar.
Art. 22. Administratorul are obligaţia de a obţine avizul sanitar, potrivit legii şi sa angajeze personalul corespunzător pentru buna desfăşurare a activităţii de exploatare şi întreţinere a bazei sportive.

CAPITOLUL III. Sancţiuni

Art.23. Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza:
– la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;
– sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazinului de inot;
– la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde administratorul, prin antrenorii şi instructorii desemnaţi de acesta.
Art.24. (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(2) Personalul de deservire şi pază a bazinului va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate.
Art.25. Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.

CAPITOLUL IV. Administrarea resurselor financiare

ART.27. Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în vederea funcţionării bazinului de inot sunt asigurate de catre acesta din veniturile proprii obtinute din vanzarea bileletor, si/sau a abonamentelor si in completare :
-din orice alte surse constituite în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
-resurse financiare alocate din bugetul local.
ART.28. Finanţarea cheltuielilor de capital ale bazinului de inot este asigurată astfel:
– din donaţii şi sponsorizări;
– din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de actuala legislaţie în vigoare.
-resurse financiare alocate din bugetul local.

Art.29. Administratorul va urmări comportarea in exploatare a imobilului pe perioada de garantie si va aduce la cunostinta proprietarului orice defecte aparute in perioada de garantie.
Art.30. Evidenta financiar contabila se va tine potrivit legislaţiei in vigoare.
Art.31. Evidenta contabila asigură evidenta patrimoniului, a mijloacelor băneşti, precum si a principalelor operaţiuni patrimoniale ale bazinului de inot.

Art.32 Veniturile din donaţii şi sponsorizări sunt venituri cu destinaţie specială fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului pentru care au fost acordate.
Art.33. Exercitarea atribuţiilor de audit public intern se realizează prin intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi va fi prezentat spre aprobare Consiliului Local.

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.34. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnica, tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Anexa 2 la HCL 341 /2014

TARIFELE
ce se vor aplica in desfăşurarea activităţii la Bazinul de înot didactic şcolar situat în Municipiul Petroşani, str. Oituz, judetul Hunedoara

1. Bilet de intrare:

Prescolari, elevi si
studenti curs de zi: 5 lei/sedinta
Adulti: 10 lei/sedinta

2. Abonamente:

Prescolari, elevi si
studenti curs de zi: 50 lei pentru 12 sedinte
Adulti: 100 lei pentru 12 sedinte

3. Taxă şedinţă antrenori/instructori : 5 lei/ şedinţă/cursant

Prin “şedinţă” se înţelege o perioadă de timp limitată la maxim 2 ore începând de la ora platii biletului de intrare sau prezentării abonamentului la intrarea în bazin.

Pentru o perioadă de timp petrecută în incinta bazinului peste cele 2 ore achitate la intrare conform biletului se va percepe o taxa suplimentară platibilă la iesirea din incintă calculată la 3 lei / fiecare jumatate de oră suplimentară sau fractiuni.

Elevii şi studentii au obligatia prezentării la intrare a unui document valabil care atestă calitatea de elev sau student.

Anexa la Regulament

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul Regulament este stabilit pentru desfăşurarea normală a activităţilor, pentru ocrotirea sănătăţii, precum şi în scopul respectării ordinii şi curăţeniei.

1.Este interzis fumatul în incinta bazinului.

2.Minorii au acces in incinta bazinului de înot numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinţi.

3.Însoţitorii beneficiarilor au acces numai la spaţiul de aşteptare şi la grupurile sanitare, cu excepţia însoţitorilor minorilor (cu vârsta de până la 14 ani), cărora le este permis accesul şi la vestiare.

4.Accesul la bazin se face numai după efectuarea unui duş.

5.Accesul în bazin se face numai în costum de baie cu accesoriile obligatorii: cască de înot, papuci de baie (şlapi). În bazin se va folosi numai echipament adecvat şi accepat de normele şi reglementările în vigoare. Persoanele care nu respectă această regulă, vor fi evacuate din piscină.

6.Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă sunt obligaţi să folosească culoarele pentru înot corespunzătoare gradului de performanţă.
7.Utilizatorii sunt obligaţi, în cazul în care la ora respectivă există culoare rezervate, să folosească numai culoarele de înot libere. Culoarele rezervate vor fi afişate la intrare pentru informare.

8.Este interzis accesul persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor.

9.Este interzis accesul în incinta bazinului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase.

10.Este interzis accesul în bazin a persoanelor cu plăgi deschise, dermatite, dermatoze sau orice alte bolii transmisibile.

11.In incinta bazinului de înot este interzis accesul cu animale de companie.

12.Intrarea în incinta, se va face doar pe baza unor legitimaţii de acces, abonamente sau chitanţe eliberate de casieria complexului. Au acces la bazin doar persoanele care au plătit contravaloarea tarifului de intrare afferent acestui serviciu. Cei care în urma unei verificări nu pot justifica efectuarea acestei plăti (billet), vor fi evacuaţi din incinta bazinului.

13.Nu sunt premise alergările, împingerile şi jocurile imprudente pe marginea bazinului.

14.Se interzice cu desăvârşire să se urineze în apa piscinei! Persoanei care face acest lucru I se va imputa schimbarea apei, precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi prezenţi la bazin.

15.Se interzice aruncarea gumei de mestecat în apă, precum şi consumul de semninţe nedecojite în incinta bazinului.

16.Este interzisă folosirea unui limbaj obscene, necuviincios, gestui indecente, violente, cât şi un comportament care să afecteze confortul şi integritatea fizică a clienţilor, precum şi a personalului bazinului.

17.Este interzisă introducerea şi consumarea în incinta bazinului a băuturilor sau a alimentelor.

18.În incinta bazinului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare.

19.Se va evita deteriorarea bunurilor aparţinând bazinului didactic: mobilier, aparatură, instalaţiile igienico-sanitare. Deteriorarea acestora atrage după sine imputarea contravalorii lor persoanelor care au cauzat acest lucru.

20.Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate, iar în cazul repetării indiciplinei, nu vor mai avea acces în incinta bazinului.

21.La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite a fi vinovate vor suporta integral paguba produsă. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziţie, atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările şi legislaţia în vigoare.

22.Administratorul bazinului de înot nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către clienţi şi nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.
23.Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părţi, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZA
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed