Hotararea Consiliului Local nr. 340 din 27-11-2014

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE ,,CETĂŢEAN DE ONOARE’’ AL MUNICIPIULUI PETROşANI DOAMNEI MARIANA GHEORGHE

HOTĂRÂREA NR. 340 /2014
Privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani doamnei Mariana Gheorghe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Mariana Gheorghe;
Văzând raportul Serviciului Relaţii publice, cultură, relaţii externe şi Biroului juridic, legislaţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.248/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Petroşani, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.8 şi art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Acordă titlul de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Mariana Gheorghe.
Art.2. Primarul Municipiului Petroşani va înmâna distincţia într-un cadru festiv.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, doamnei Mariana Gheorghe, Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe şi se transmite Instituţiei Prefectului -judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed