Hotararea Consiliului Local nr. 339 din 27-11-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 1.500 LEI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR ALĂTURI DE ASOCIAŢIA UMANITARĂ KANDILA AL EVENIMENTULUI ,,CRĂCIUNUL VÂRSTNICILOR” ÎN DATA DE 20.12.2014

HOTĂRÂREA NR.339/2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară Kandila al evenimentului ,,Crăciunul Vârstnicilor” în data de 20.12.2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani , dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi , prin care se propune aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară Kandila al evenimentului ,,Crăciunul Vârstnicilor”, în data de 20.12.2014;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 2, lit.,,b’’ şi ,,d’’, alin. 4, lit. ,,a’’ , alin.6, lit.,,a’’, pct. 2, art.45, alin. 2, lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară Kandila al evenimentului ,,Crăciunul Vârstnicilor”, în data de 20.12.2014.
Art.2. Suma va fi alocată din bugetul local, capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi religie”.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe, Asociaţiei Umanitare Kandila şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed