Hotararea Consiliului Local nr. 338 din 27-11-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 AL MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.338/2014
Privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, referatul nr. 20407/25.11.2014 intocmit de Directia Tehnica precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani .
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 cu suma de 10 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli astfel incat totalul bugetului sa fie la venituri 113.156,20 mii lei si la cheltuieli 114.744,20 mii lei asa cum rezulta din anexa nr.1 la prezenta hotarare. Rectificarea bugetara se efectueaza astfel:
In baza referatului nr. 20407/25.11.2014 intocmit de Directia Tehnica pentru plata utilitatilor la Complexul Sportiv Jiul Petrosani :
MAJORARE :
VENITURI
Sectiunea de functionare
capitolul 43.10.09 « Subventii pentru institutii publice » cu suma de 10 mii lei
CHELTUIELI :
Sectiunea de functionare
capitolul 67.10« Cultura,recreere si religie »
,subcapitolul 67.10.05.01 Sport
art/alin 20.01.03 incalzit,iluminat si forta motrica cu suma de 5 mii lei
art/alin 20.01.04 apa,canal si salubritate cu suma de 5 mii lei
Art.2.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Directiei economice si Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.
Petroşani,27.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed