Hotararea Consiliului Local nr. 337 din 27-11-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.337/2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani ;
In baza deciziilor nr.31/01.10.2014 si nr.35/2014 a Sefului administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara.
In baza referatelor nr.20245/24.11.2014, intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat,nr.1545/24.11.2014 intocmit de CEB Gradinite,nr.4113/21.11.2014 intocmit de Colegiul Economic si nr.20407/25.11.2014 intocmit de Directia Tehnica. .
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin majorarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.353 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 63.252,28 mii lei la venituri si 68.852,28 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte din hotărâre.
Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza : In baza deciziilor nr.31/01.10.2014 si nr.35/2014 a Sefului administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara se aloca suma de 1353 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti,total din care,pentru :
– finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,cu suma de 1300 mii lei
– diminuarea hotararilor judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile preuniversitare de stat cu suma de 30 mii lei
– finantarea cheltuielilor prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) cu suma de 50 mii lei
– drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav cu suma de 33 mii lei

– ..Astfel se majoreaza :

VENITURI
Sectiunea de functionare

CAPITOLUL 11.02.02 « Sume defalcate din Tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor » cu suma de 1353 mii lei

CHELTUIELI
65.02 « INVATAMANT » cu suma de 1320 mii lei ,dupa cum urmeaza:
SUBCAPITOLUL 65.02.03.01 –INVATAMANT PRESCOLAR cu suma de 199.48 mii lei SUBCAPITOLUL 65.02.03.02 –INVATAMANT PRIMARcu suma de 338.58 mii lei SUBCAPITOLUL 65.02.04.01 –INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR cu suma de 263.37 mii lei
SUBCAPITOLUL 65.02.04.02 –INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR cu suma de 339.72 mii lei
SUBCAPITOLUL 65.02.04.03 –INVATAMANT PROFESIONAL cu suma de 16.75 mii lei
SUBCAPITOLUL 65.02.05 –INVATAMANT POSTLICEAL cu suma de 162.10 mii lei

– art/alin 10.01.01 –salarii de baza 993.58 mii lei
– art-alin 10.01.05 –sporuri pentruconditii de munca – 5.90 mii lei
– art/alin 10.01.06 – alte sporuri 15.99 mii lei
– art/alin 10.01.11 – fond aferent platii cu ora 102.33 mii lei
– art/alin 10.01.30 – alte drepturi salariale in bani – 81.89 mii lei
– art/alin 10.03.01 –contrib.asig.soc.de stat 180.54 mii lei
– art/alin 10.03.02 – contrib.de asig.de somaj 9.95 mii lei
– art/alin 10.03.03 – contrib.de asig.soc.sanatate 50.30 mii lei
– art/alin 10.03.04 – contrib.asig.ptr.accidente munca 5.26 mii lei
– art/alin 10.03.06 – contrib.ptr.conc. si indemnizatii – 0.16 mii lei
– art/alin 20.01.03 – incalzit,iluminat si forta motrica 40.00 mii lei
– art/alin 20.02 – reparatii curente 5.00 mii lei
– art/alin 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.00 mii lei

TOTAL 1320.00 MII LEI

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
– art/alin 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 33.00 mii lei
– In baza referatelor nr.20245/24.11.2014, intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat,nr.1545/24.11.2014 intocmit de CEB Gradinite,nr.4113/21.11.2014 intocmit de Colegiul Economic si nr.20407/25.11.2014 intocmit de Directia Tehnica. Se fac virari de credite bugetare intre capitole bugetare dupa cum urmeaza :

SE MAJOREAZA :

CAPITOLUL 84.02 «TRANSPORT »
Subcapitolul 84.02.03.03 Strazi
A.Sectiunea de functionare

Art/alin 20.01.09 Materiale si prestari serv.caracter functional 600 mii lei

CAPITOLUL 65.02 « INVATAMANT »

Subcapitol 65.02.03.01 Invatamant prescolar
A.Sectiunea de functionare
Art/alin 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4 mii lei

Subcapitolul 65.02.04.02 Invatamant secundar inferior
A.Sectiunea de functionare
Art/alin 20.02 Reparatii curente 18 mii lei
TOTAL CAPITOL 22 MII LEI

CAPITOLUL 67.02 « Cultura,recreere si religie »
Subcapitolul 67.02.05.01 Sport
A.Sectiunea de functionare
Art/alin 40.30 Alte subventii 10 mii lei

TOTAL MAJORARE 632 MII LEI

SE DIMINUEAZA :

CAPITOLUL 51.02 « AUTORITATI PUBLICE »
Subcapitolul 51.02.01.03 Autoritati executive
A.Sectiunea de functionare
Art/alin 10.01.01 Salarii de baza 200 mii lei

CAPITOLUL 55.02 « TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI »
A.Sectiunea de functionare
Art/alin 30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 187 mii lei

CAPITOLUL 70.02 « LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA »
Subcapitolul 70.02.50 Alte cheltuieli cu locuinte,servicii si dezvoltare publica
A.Sectiunea de functionare
Art/alin10.01.01 Salarii de baza 85 mii lei
Art/alin 10.01.05 Sporuri pentru cond.munca 10 mii lei
Art/alin 10.01.06 Alte sporuri 20 mii lei
Art/alin 10.03.01 Contrib.asig.soc 25 mii lei
Art/alin 10.03.03 Contr.asig.soc sanatate 10 mii lei
Total diminuare 150 mii lei

CAPITOLUL 74.02 « PROTECTIA MEDIULUI »
Subcapitolul 74.02.05.02 Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor
A.Sectiunea de functionare
Art/alin10.01.01 Salarii de baza 42 mii lei
Art/alin 10.01.06 Alte sporuri 32 mii lei
Art/alin 10.03.01 Contrib.asig.soc 18 mii lei
Art/alin 10.03.03 Contr.asig.soc sanatate 3 mii lei
Total diminuare 95 mii lei

TOTAL DIMINUARE 632 MII LEI

Art.2 .Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Directiei economice si Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,27.11. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed