Hotararea Consiliului Local nr. 336 din 19-11-2014

PRIVIND APROBAREA COLABORĂRII MUNICIPIULUI PETROşANI, ÎN CALITATE DE MEMBRU AFILIAT CU BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A

HOTĂRÂREA NR.336/2014
privind aprobarea colaborării Municipiului Petroşani, în calitate
de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob- Ridzi, prin care se propune aprobarea colaborării Municipiului Petroşani, în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A;
Văzând rapoartele Biroului de Management al Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi Achiziţii Publice şi Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani;
În conformitate cu prevederile Legii nr.357/2005, privind bursele de mărfuri şi ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.2,lit.,,e”, alin.7, lit.,,a”, art.45 alin.2, lit.,,f” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă colaborarea Municipiului Petroşani, în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A.
Art.2. Aprobă Contractul de colaborare, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Împuterniceste Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi să reprezinte Municipiul Petroşani în relatiile contractuale ce derivă din aceasta.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Biroului de Management al Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi Achiziţii Publice şi se transmite Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara.

Petroşani,19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed