Hotararea Consiliului Local nr. 335 din 19-11-2014

PRIVIND APROBAREA PREŢURILOR PENTRU TRANSPORT PE CABLU ( TELESCAUN TS 3) ZONA PARÂNG DIN MUNICIPIUL PETROşANI

HOTĂRÂRE NR.335 /2014
privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3)
zona Parâng din Municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune avizarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) – zona Parâng din Municipiul Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi al Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,
În conformitate cu dispoziţiile art.8, alin.3, lit.,,j” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art.16, alin.1, art.17, alin.1, lit.,,m” din Legea nr.92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
În temeiul art. 36 alin.1, alin. 2, lit.,,d”, alin. 9, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă tarifele pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) – zona Parâng din Municipiul Petroşani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a domeniului Public şi Privat, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare în presă şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Anexa la HCL 335 /2014

TARIFE TELESCAUN TS 3

ADULŢI COPII SUB 12 ANI
O CĂLĂTORIE DUS 10 LEI 7 LEI
O CĂLĂTORIE DUS-ÎNTORS 15 LEI 10 LEI
TAXĂ SALVAMONT : 1 LEU/ZI

ABONAMENT TELESCAUN TS 3

ADULŢI COPII SUB 12 ANI
1/2 DIN ZI 40 LEI/ZI 28 LEI/ZI
1-5 ZILE 70 LEI/ZI 42 LEI/ZI
6-10 ZILE 60 LEI/ZI 35 LEI/ZI
11-20 ZILE 50 LEI/ZI 30 LEI/ZI
21-30 ZILE 40 LEI/ZI 28 LEI/ZI
TAXĂ SALVAMONT:1 LEU/ZI

10 lei : garanţia cartelei

Tarifele se aplică începând cu 01.12.2014

În zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie 2014, accesul va fi gratuit

Petroşani,19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed